MENY

Tilhørighet i barnehagen (“Politics of belonging”)

Hva er det som påvirker barns tilhørighet i barnehage og skole? Dette er et av spørsmålene som vi ønsker å få svar på i denne studien. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Norge, Finland, Sverige, Island og Nederland og støttes av Nordforsk.

Barnehagebarn bærer akebrett og går mot en bakke full av snø

Vi vil undersøke hvordan tilhørighet skapes i barnehager og skoler, og hva som påvirker barns mulighet til å oppleve og få delta i ulike felleskap i de ulike landene.

I prosjektet deltar forskere, pedagoger, andre profesjonsgrupper, foreldre og barn i barnehager og grunnskole. Vi vil utforske hvordan barn, ansatte og foreldre i barnehage og skole opplever, tolker og skaper tilhørighet, men vi skal også se nærmere på hvilke handlinger som fremmer tilhørighet hos barn med ulik bakgrunn og individuelle behov. I tillegg skal vi også se på hvordan politiske føringer i nasjonale rammeplaner for barnehage og skole omtaler tilhørighet.

Store sosiale endringer

Når alle barn har plass i barnehagen, blir barnehagen en møteplass for barn og voksne med ulike erfaringer, verdier, interesser, behov og sosiale bakgrunner. Ikke bare i norske, men også i europeiske utdanningsinstitusjoner skaper økende immigrasjon, globalisering og pluralisme store sosiale endringer. Dagens barnehagebarn og deres foresatte representerer et mangfold av etniske, kulturelle, språklige og sosiale bakgrunner. Dette betyr at spørsmål knyttet til inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehage og skole har stor aktualitet.

Å forebygge ekskluderingsprosesser og styrke og støtte barns opplevelse av tilhørighet har blitt et viktig politisk anliggende. I europeisk kultur er det å respektere mangfold en fundamental verdi som også må synliggjøres i omsorgen for barn.  Vi ser et behov for å utvikle praktiske verktøy som kan hjelpe i arbeidet med å gi barn tilhørighet, og prosjektet ønsker å bidra til dette gjennom å adressere politiske føringer på flere nivå.