MENY

Flerfaglig barnevernforskning (Multi-disiplinary child welfare research)

Barn, unge og familier som kommer i kontakt med barnevernet øker stadig. Vår forskning skal bidra til økt kunnskap om sentrale kjennetegn, utfordringer og dilemmaer knyttet til barnevernfaglig virksomhet. Vi ønsker å bidra med kunnskap til offentlige myndigheter og til barnevernsfeltet med en intensjon om å styrke muligheten for at barn og unge får nødvendig og god hjelp og omsorg til rett tid.

Liten hånd i stor hånd. Foto: Pixabay

Vi ønsker å bidra med kunnskap til offentlige myndigheter og til barnevernsfeltet med en intensjon om å styrke muligheten for at barn og unge får nødvendig og god hjelp og omsorg til rett tid.

Forskergruppen har en felles praksis-, undervisnings-, og forskningsinteresse for barnevern.

Programgruppens forskningsområder orienterer seg mot barnevern, både det som tradisjonelt defineres som barnevern på kommunalt (den kommunale barneverntjeneste), regionalt/statlig barnevern (Barne- ungdoms, og familieetaten) og barnevern på politisk nivå (politiske dokumenter og barnevernspolitiske diskurser og føringer). 

Våre forskningsområder

Hensikten med programområde er å dele og utvikle robust og kritisk kunnskap om barnevern som et flerfaglig felt. Vi fokuserer på fire områder: 

  • politiske og juridiske føringer for barnevernsfaglig arbeid og profesjonsutøvelse
  • barn, foreldre og andre aktørers erfaringskunnskap
  • familiearbeid og familieforståelser
  • minoritetsperspektiver

Programgruppen er involvert i ulike forskningsprosjekter fra mindre FOU-baserte forskningsprosjekter til større nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Forskergruppen har solid flerfaglig kompetanse hvor sosialfaglig (sosialt arbeid og sosialpedagogikk)-, sosiologisk-, sosialpolitisk og juridisk kompetanse utgjør viktige kjerneområder. Forskningen er av både teoretisk og empirisk art hvor ulike metodiske tilnærminger anvendes.

Samlet sett har forskergruppen bred og tverrfaglig kunnskap om barnevern, og forskergruppens deltakere har de senere år en rekke vitenskapelige publikasjoner i norske og internasjonale tidsskrift, i tillegg til å ha vært sentrale bidragsytere i faglitteratur som anvendes i de sosialfaglige profesjonsutdanningene.

Godt barnevern krever bred kompetanse

En stadig økende andel barn og unge og familier kommer i kontakt med barnevernet. Barnevernet skal hjelpe en uensartet gruppe med barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn, problemforståelse og behov.

Et godt barnevern krever stor bredde i kompetanse og tiltak. Det skal gi rett hjelp til barn og familier og vanligvis har familiene forskjellige og sammensatte behov. De ansatte skal også samarbeide godt med andre tjenester, kanskje i en storm av negativ oppmerksomhet fra media og noen ganger i konflikt med barna eller deres foreldre. Kunnskapsområdet er komplekst og sammensatt.

Øke kunnskapsnivået

Formålet med forskningen er å bidra til robust, flerfaglig og helhetlig kunnskap om barnevernets arbeid og erfaringer fra ulike brukergrupper og aktører, samt kunnskap om institusjonelle strukturer, politiske og juridiske føringers betydning for hvordan barnevern utøves.

Vår intensjon er at forskningen skal gi kunnskap til offentlige myndigheter og profesjonsutøvere slik at de bedre er rustet til å gjøre gode beslutninger og tilrettelegge for at ulike barn og unge og deres familier får nødvendig hjelp til rett tid.

Gjennom forskningen ønsker vi også å styrke den barnevernfaglige undervisningen i profesjonsutdanningene innen barnevern, sosialt arbeid, men også for andre profesjonsutdanninger hvor kunnskap om barnevern er viktig.

De fleste forskerne i forskergruppa er ansatt på Institutt for sosialfag ved UiS. I tillegg har vi knyttet til oss eksterne samarbeidspartnere med forskningsinteresse og kompetanse på barnevern.