MENY

Helsefremmende innsats ved helseutfordringer (HevHelse)

Helsefremmende perspektiver får stadig større betydning når det gjelder å leve og fungere best mulig med ulike helseplager. Spørsmål om hvilken kunnskap og hvilke tiltak som trengs for at personer skal kunne mestre hverdagen og bedre helsen vil derfor være viktige for å imøtekomme utfordringene.

Helsefremming ved ulike helseutfordringer et forskningsfelt ved Universitetet i Stavanger som både omfatter langvarige fysiske og psykiske helseplager i et livsløpsperspektiv, psykisk helse hos barn og ungdom og helseutfordringer hos kvinner med innvandrerbakgrunn.

Forskergruppa har som mål å utvikle kunnskap om forhold som fremmer helse, livskvalitet og mestring blant personer som lever med helseplager, samt å prøve ut tiltak som styrker disse aspektene.

Vår forskning retter seg mot å studere effekter av helsefremmende og psykososiale intervensjoner, samt utvikle nye og effektive tiltak for å redusere uhelse hos personer med langvarige helseplager, deres pårørende, hos barn, ungdom og innvandrere med spesielt fokus på unge kvinner.

Tiltak og pedagogiske helsetilbud som kan styrke personers og familiers kompetanse til å fremme egen helse og mestringsevne står også sentralt i forskningen.

Forskerne har bred kompetanse innen fagområdene sykepleie, helsevitenskap, helsepsykologi og helsepedagogikk. Forskergruppa har som mål å samle forskningsressursene innenfor disse fagfeltet og videreutvikle kompetanse gjennom tverrfaglig forskning.

Forskningsfeltet har sin faglige forankring ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Helsefremmende innsats ved helseutfordringer (HevHelse)

Hvordan fremme helse, og styrke livskvalitet og mestring hos personer med ulike helseutfordringer?