MENY

Digital helsetjeneste og behandlingsbyrde

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home har mottatt 12 millioner fra Norges Forskningsråd, til å utvikle og teste en digital helsetjeneste til pasienter med hjertesvikt og pasienter med tarmkreft. Målet er å kartlegge behandlingsbyrde i overgangsfaser og i oppfølging av sykdom og behandling.

Digital helsetjeneste og behandlingsbyrde

Norge - med en liten befolkning på 5,3 millioner - har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft, med over 4000 nye tilfeller årlig. Tilsvarende er forekomst av hjertesvikt betydelig med 16000 nye tilfeller per år. Begge sykdommene er typiske for kroniske lidelser, og med betydelig reinnleggelsesrate 30 dager etter utskrivning fra sykehus.

Mange pasienter med kroniske sykdommer kan slite med å navigere i helsevesenet og å utføre anbefalt egenomsorg. Behandlingsbyrde er det ekstraarbeidet som pasienter med langvarig sykdom gjør for å leve godt med sykdommen. Dette «ekstra arbeidet» består blant annet i å overvåke helsetilstand, håndtere behandlingsopplegg delegert av helsepersonellet, og administrere medisinske avtaler. De dominerende konsekvensene av en for stor behandlingsbyrde er nedsatt helse og velvære, mangelfull oppfølging av behandlingsopplegg og reinnleggelser. Alt dette kan gi behandlingsbyrde og føre til kostbare reinnleggelser.

Hvordan kan vi redusere behandlingsbyrden?

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home skal teste ut et eHelsetiltak som kan styrke pasientenes helsefremmende kompetanse og mestringsevne. I kjernen av prosjektet står nye digitale verktøy og samhandlingsformer for pasienter og helsepersonell. Tjenesten skal testes i pasientforløp der pasientene kan møte sykehuset digitalt, hjemme hos seg selv, i den kritiske fasen etter sykehusutskrivelsen.

Pasientrepresentanter vil sammen med helsetjenesten, representert ved Stavanger Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital og fastlegene, medvirke i utformingen av det digitale tjenestetilbudet. Prosjektet skal også prøve ut samarbeidsformer hvor sykepleiere aktivt bruker digitale hjelpemidler for å gjøre arbeidet enklere, behandlingen bedre og fremfor alt unngå unødige reinnleggelser.