MENY

Livsfenomener og omsorg

Hvordan kan et fokus på livsfenomener og omsorg, styrke pasientsituasjonen og føre til et mere pasientsentrert målrettet behandlingsopplegg?

Vi er opptatt av at sykepleiere og andre helseprofesjoner vektlegger erfaringen med sykdom like mye som den biomedisinske kunnskapen i helsevesenets daglige omgang med pasientene.  Det er individets egen oppfatning av helse og helhet som helsepersonell skal strebe mot å forstå og understøtte. Slik forskergruppen for livsfenomener og omsorg ved UiS ser det, er det er et gap mellom pasientens erfarte lidelse og den voksende tekniske og prosedyrestyrte siden av pasientomsorgen.

Dagens helseproblemer er sammensatte og komplekse og mange av dem er relaterte til den enkeltes subjektive helseoppfatning. Pasientens totale erfaring kan lett forsvinne i møte med helsevesenets medisinske strukturer, rutiner og krav om effektivitet.  Når menneskets egne opplevelser og erfaringer blir satt til side kan livet selv bli fremmedgjort og menneskers livsmot utfordres. Vårt fokus er at helsepersonell er oppmerksom på pasientens helhetlige situasjon, betydningen av livsfenomener og omsorg. Ny kunnskap på disse områdene kan styrke pasient-omsorgsrelasjonen og derigjennom bidra til kunnskapsutvikling i klinisk praksis. Forskningen tar derfor utgangspunkt i å utforske subjektive erfaringer ved helse, sykdom og lidelse i ulike sykdomskontekster, pasientgrupper og helsefaglige praksisiser  der vi  legger vekt på møtene mellom pasienter, profesjonelle og pårørende.

Livsfenomener kan forstås som ulike etiske og eksistensielle fenomener knyttet til livet i seg selv. Økt kunnskap om disse livsfenomenene utgjør en mulighet til å rette oppmerksomheten i større grad mot pasientens erfaringer for å ivareta pasienten på en faglig god og trygg måte. God situasjons forståelse, kunnskap, erfarings- og holdnings-kompetanse anses sentralt for å møte den syke der han/hun er, slik at pasientens lidelse ikke oversees.

Omsorg innbefatter engasjement, følelser og intellekt, og kan forstås som en vilje til å være nær, hjelpe den andre og lindre lidelse. Omsorg baserer seg på faglig skjønn og kunnskap, der en ser fenomener i sammenheng, hvor holdninger og kvaliteten i relasjonen inngår som viktig. Omsorgsforskning vil sette pasientens opplevelser og erfaringer i sentrum og innebærer forståelse av livsfenomener i kontekst.

Hender

Forskningen vår retter seg mot betydningen av livsfenomener og omsorg inn i en moderne helseforståelse.