MENY

E-læring, omsorgsteknologi og simulering

Det er viktig å utvikle kunnskaper om hvordan e-læring og simulering blir anvendt i høyere utdanning og hvilke effekter slike løsninger og metoder har på student, lærer, læremidler og læringsprosessen.

E-læring ved sykepleielaben Hvilken effekt har e-læring og simulering på læringsprosessen? (Foto: Siv Sivertsen)

Kunnskapen skal bidra til relevant utvikling og bruk av e-læring og simulering i helsesektoren. God kvalitet og kompetanse i utdanning er helt nødvendig for å sikre kompetente fagpersoner og en kunnskapsbasert helsesektor.

Forskergruppen har som overordnet målsetting å utvikle ny kunnskap om e-læring og simulering som kan bedre kvalitet og kompetanse både i et utdannings- og klinisk praktisk perspektiv.

E- læring og simulering vil studeres ut fra flere faktorer: studentens læringsprosess, lærerrollen, læringsfellesskapet og læremidler. Vi anser sammenhengen og relasjonen mellom disse faktorene som vesentlige for å forstå e-læring og simulering i utdanning.

Forskergruppen er tverrfaglig satt sammen av aktive forskere.  De fleste i forskergruppen har vært sentrale i utviklingen og implementeringen av e-læring og simulering ved Det helsevitenskapelige fakultet, samt vitenskapelig undersøkelser og publisering innen feltet.