MENY

MOOC i høyere utdanning

MOOC i legemiddelregning anvendes i undervisning ved bachelor i sykepleie ved UiS.

MOOC i høyere utdanning (OF-10366 og OF-10336).

Med utgangspunkt i dette e-læringskurset, som ble utviklet av Foss i 2014, har man studert mønster for sykepleiestudenters bruk av “on-demand-lectures” i den aktuelle MOOC i legemiddelregning. De digital forelesningene besto av 22 undervisningsbolker og inkluderte 14 relevante tema for kurset. Data ble samlet via studentenes log på mediasite (N=48). Resultatet viser heterogen bruk. Det vil si at det var stor variasjon i hvilke forelesninger som ble anvendt i læringsprosessen. I tillegg viser studien at studentene ikke så hele forelesninger, men spolet seg frem til deler av dem. Dette kan gi signaler om at “on-demand-lecturs” gir studentene mulighet for repetering av vanskelig stoff basert på deres individuelle behov (Urstad et al., submittet).

Forskergruppens medlemmer utvikler for tiden en MOOC knyttet til hvordan sykepleiestudenter integrerer de naturvitenskapelige fagene (anatomi, fysiologi og sykdomslære) i utførelsen av praktiske sykepleieferdigheter. Hensikten med prosjektet er å lage et nytt digitalt flerdisiplinært multimedialt læreverk som kobler de ulike fagdisiplinene som er nevnt over, ved hjelp av videoforelesninger, ferdighetsfilmer og MC (multiple-choice) spørsmål. Halvparten av førsteårs sykepleiestudenter har fått tilgang til denne MOOC gjennom It’s Learning i sin forberedelse til praktisk muntlig eksamen. Underveisevalueringen av MOOC-prosjektet inkluderer fokusgruppeintervju knyttet til studenterfaringer. Det planlegges også å sammenligne eksamensresultater mellom studentgruppen som har hatt tilgang og studentgruppen som ikke har hatt tilgang til denne MOOC. Det planlegges en vitenskapelig publikasjon basert på underveisevalueringen.

Kontaktperson:
Bodil Bø Våga, Det helsevitenskapelige fakultet

Medisinflasker

E-læringskurs brukes ved sykepleiestudiene ved UiS, blant annet for å regne ut riktig mengde legemiddel. (Foto: Siv Sivertsen)