MENY

Hva vet vi om ledelse og sykefravær?

Nylig var forskere fra programområdet Samfunnsdeltagelse i skole og arbeidsliv samlet til en workshop for å utvikle ny oppsummert kunnskap om leders bidrag til at sykemeldte kommer tilbake til jobb.

Hva vet vi om ledelse og sykefravær?

Forskerne utgjør prosjektgruppen for det som heter «RTW-leadership project».

– «RTW» eller Return to Work er et stort forskningsområde nasjonalt og internasjonalt og er noe vi har forsket på i mange år, sier prosjektleder Randi Wågø Aas. Ledelse er av de forholdene som har en sterkest sammenheng med hvor lenge ansatte er sykmeldte, fortsetter hun.

Prosjektteamet jobber både med en kvalitativ oppsummering av 102 artikler, og en kvantitativ oppsummering, foreløpig av 11 kohortestudier. Den kvalitative oppsummeringen skal inngå i Sandra Rørvik sin avhandling, og har et meta-etnografisk forskningsdesign, mens den kvantitative skal inngå i Daniel Haugen sin mastergrad og er en systematisk oppsummering der de også ønsker å gjøre en meta-analyse. Sandra er tilknyttet Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet og Daniel jobber i NAV Rogaland.

– I denne samlingen jobbet vi med å bygge en teoretisk modell som viser hva den forskningen vi har inkludert har avdekket som betydningsfullt for sykmeldtes tilbakeføring til arbeid. Vi trenger å forstå mer i dybden hvorfor ledelse er så viktig for tilbakeføring. Nå jobbes det videre med å verifisere analysene, som tenkes publisert første halvår 2019, sier Aas. Det som er gøy er engasjementet prosjektgruppen har, og hvor mye vi får til når vi jobber «hands-on» sammen avslutter hun.

– Når man jobber sammen om publikasjoner er det verdifullt å sette av tid til å jobbe sammen som team. Kunnskapsoppsummeringer skal bidra med noe mer enn summen av artiklene, og da er det nyttig at man diskuterer seg fram til en syntese i fellesskap, legger Trude Furunes til. Furunes er førsteamanuensis ved Norsk Hotellhøgskole og medlem av prosjektgruppen RTW-ledelse.