MENY

Innvandreres møte med NAV

Doktorgradsstudent Reidun Ims

Dialog, mening og forståelseshorisont: En studie av innvandreres møte med NAV.

Min studie tar sikte på å utforske innvandreres opplevelse av forholdet mellom integrering og arbeid i deres møte med NAV.

Problemstilling: Hvordan opplever innvandrere forholdet mellom integrering og arbeid i sitt møte med NAV?

Bakgrunn: Innvandrerbefolkningen utgjør ikke en ensartet gruppe, men deler utenforskapet, dette til tross for at norsk innvandringspolitikk har integrering som det overordnede mål.  Mitt prosjekt tar utgangspunkt i at det først og fremst er innvandrerne selv som kan gi innsikt i deres situasjon, og hva som hemmer og fremmer integrering i samfunnet. 

Arbeidsmarkedet står sentralt i det norske integreringsarbeidet, gjennom den tette sammenstillingen med arbeidslinja, jfr. Introduksjonsprogrammet for flyktninger.  I debatten problematiseres arbeidslinjefokuset, det poengteres at det ikke er noen automatisk sammenheng mellom sysselsetting og integrasjon.  Integrering for de som står utenfor arbeidslivet kan vanskelig sikres gjennom et ordinære inntektsgivende arbeidet, samtidig er NAV en viktig aktør for å realisere målet om integrasjon gjennom arbeid.

Teori, data og analysemetode: Mitt teoretiske utgangspunkt er dialogismen, med vekt på dialogen som redskap for å utvikle økt innsikt og utvide egen forståelseshorisont.

Jeg skal gjennomføre intervju med voksne innvandrere som er i kontakt med NAV om arbeid og integrering, for så å gjøre en narrativ analyse.