MENY

Kunnskapsdeling på NAV-kontor

Doktorgradsstudent Nina Thorbjørnsen

Kunnskapsdeling på Nav-kontor

Avhandlingens tema er kunnskapsdeling på NAV-kontor, og blir belyst gjennom veiledernes perspektiv. Veileder er tittelen på ansatte som arbeider på lokale NAV-kontor og gir oppfølging og tjenste til brukere av NAV.  

Avhandlingen setter søkelyset på hvordan kunnskap kan forstås, hva kunnskapsdeling kan innebære og betydningen dette kan ha for veilederne på NAV-kontoret i forhold til utvikling av praksis. Dette gjøres ved å undersøke veiledernes opplevelse av kunnskapsdeling i deres praksishverdag,og lete etter faktorer som påvirker kunnskapsdeling. Disse faktorene settes i sammenheng og blir belyst utfra teoretisk kunnskap som omhandler individ, kontekst og organisasjon. Problemstillingen er : «Hva kan gi muligheter og begrensninger for kunnskapsdeling i NAV utfra veileders perspektiv?»

Avhandlingens tema og problemstilling setter søkelyset på flere av de store utfordringene NAV som organisasjon står overfor; Hvilke kunnskaper vektlegger organisasjonen? Hvilken kunnskap skal deles? Hvordan skal kunnskap deles? Sentrale dokumenter er organisasjonens tre strategier, Virksomhetsstrategi (2011-2020), Kunnskapsstrategi(2013-2020) og kompetansestrategi (2013-2020).                                             

Avhandlingen har et kvalitativt forskningsdesign og bygger på innsamlet data fra to lokale NAV- kontor, hvor det er foretatt 21 individuelle intervju og et gruppeintervju. Utvelgelsen av deltakere har gått på tvers av profesjon og avdeling, og har tatt utgangspunkt i ansatte som arbeider i introduksjonsprogrammet, kvalifiseringsprogrammet og i forhold til arbeidsavklaringspenger. Videre er det valgt systematisk tekstkondensering, som analyseredskap. Funnene er tolket i lys av Nonaka og Takeuchi (1995) sin teori som omhandler prosesser som påvirker kunnskaping og kunnskapsdeling i organisasjoner, og Krogh, Ichijo og Nonaka (2001) sitt perspektiv som viser til omsorgens betydning for kunnskaping og deling. I tillegg er det anvendt teoretiske perspektiv som omhandler tverrprofesjonelt samarbeid, bakkebyråkrati og refleksjon og veiledning.