MENY

Samhandling mellom profesjonelle og unge brukere i NAV

Doktorgradsstudent Gurli Olsen

«Mulighetsrommet». En kvalitativ studie av samhandling mellom profesjonelle og unge brukere i NAV, med vekt på institusjonell kontekst, profesjonell praksis og brukerkunnskap.

Ph.D-studien undersøker samhandling mellom NAV-veiledere og unge brukere i to NAV-kontor, med vekt på samtalen som samhandlingsform. Studien utforsker hvordan kontekst og spesifikke samtaleverktøy anvendes i praksis og kommer til uttrykk gjennom samhandlingens innhold og forløp - og gjennom veilederes og brukeres strategier i og erfaringer med samhandlingen fra deres ulike ståsted.

Målet er å identifisere ulike måter å samhandle og snakke sammen på i NAV som bidrar til at partene opplever medvirkning og mestring, samt synliggjøre ulike betingelser for arbeidsrettede, effektive og brukerorienterte tjenester i NAV.

Ph.D-studien analyserer samtale- og intervjudata innsamlet i 2015 via et av delprosjektene i det nasjonale forsknings- og utviklingsprosjektet Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV (2013-2016). Data består av 23 transkriberte samtaler mellom NAV-ansatte og brukere, individuelle intervjuer med ansatte og brukere hver for seg og fokusgruppeintervjuer med NAV-ansatte fra to lokale NAV-kontor. Studiens analysemetoder er inspirert av diskursive metoder. Materialet gir mulighet til å studere samtaler og samhandling i to tilnærmet like kontekster hvor ulike metoder og samtaleverktøy utprøves for å få brukere i målgruppen ut i arbeid eller aktivitet.

Studien vil være spesielt opptatt av å identifisere og beskrive «mulighetsrom» og kunnskapsutvikling som oppstår i skjæringspunkter mellom profesjonell praksis og brukermedvirkning.