MENY

Demokrati og medborgerskap: tverrfaglige tilnærminger og kritiske perspektiv (DEMCI)

DEMCI er et tverrfaglig programområde med deltakere fra forskjellige fagdisipliner (historie, samfunnsfag, engelsk, norsk, norsk som andrespråk) og institutter.

To mennsker sitter ovenfor hverandre med hver sin kaffekopp på bordet mellom dem. Foto: Joshua Ness/Unsplash

Med utgangspunkt i «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» og de nye læreplanene fokuserer programområdet på konseptualisering, implementering og evaluering/problematisering av det tverrfaglige temaet “demokrati og medborgerskap”. Med andre ord, hvordan forstår, erfarer og praktiserer elever, lærere, skoleeiere og forskere demokrati og medborgerskap, og hvordan arbeides det med det tverrfaglige temaet “demokrati og medborgerskap”, både innen og på tvers av fag i grunnskolen, videregående og i lærerutdanningen. Programområdet har relevans for både skole og lærerutdanning.

Ettersom tematikken har videre samfunnsmessig relevans vil programområdet også romme refleksjoner rundt og arbeid med lokale, nasjonale og globale politiske føringer og dokumenter, og kritiske perspektiver på hva demokrati og medborgerskap innebærer (global citizenship, rhetorical citizenship, sustainable citizenship, green citizenship, cultural citizenship, critical citizenship).

Innen engelskfaget er rollen kommunikasjon spiller for demokratisk deltagelse og global medborgerskap vektlagt og programområdet har forskere som jobber med interkulturell pragmatikk og interkulturell kompetanse, språk og identitet, postkoloniale perspektiv, men også kritisk literacy, frigjøringspedagogikk og migrasjonslitteratur. Innen historie, samfunnsfag, norsk og norsk som andrespråk er det flere som jobber med migrasjon, migrant- og kjønnsperspektiv i lærebøker, flerspråklighet og flerkultur og med studentaktive og inkluderende undervisningsprosjekter. Viktige tematikker er “exclusion/inclusion”, “representation”, “social justice”, “empowerment” og “advocacy”. 

I tillegg til tilnærminger innen de enkelte fag vil programområdet utforske hvordan det kan arbeides tverrfaglig med demokrati og medborgerskap i skolen og relasjonen til skolens doble dannings- og utdanningsoppdrag. Programområdet består av forskjellige faggrupper og forskere som jobber med og reflekterer rundt det tverrfaglige temaet “demokrati og medborgerskap” og som, gjennom samarbeid og utvekslingen av forskjellige perspektiver, vil både utfordre og utfylle hverandre.