MENY

UiS og det grønne skiftet

UiS og forskningsinstituttet NORCE har flere fagmiljø som bidrar til forskning og utvikling mot et mer bærekraftig samfunn. Vårt fortrinn er at vi er gode på teknologiutvikling og har omstillingsevne.

UiS Campus Ullandhaug UiS Campus Ullandhaug

Den 12. desember 2015 ble Paris-avtalen signert. Den innebærer at alle land samarbeider om å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2 °C.

Det som kalles «det grønne skiftet» er en pågående og ustoppelig prosess som innebærer mer fornybar teknologi, energieffektivisering og reduserte klimautslipp i alle samfunnssektorer. Dette betyr nye muligheter for verdiskaping.

Hele Rogaland er som et stort energilaboratorium å regne. Ingen annen landsdel har et så godt utgangspunkt som oss, med vann- og vind-energi og stor ingeniørkompetanse og omstillingsvillighet. 

Oljenæringen har satt Norge på verdenskartet. Nå har vi gått inn i en ny tid. Gjennom omstilling, kompetanseoverføring og smart teknologi vil Universitetet i Stavanger bidra til at Norge skal være en pådriver for utvikling av fornybar energi.

God omstillingsevne

En lav oljepris er en ekstra driver for å omstilling, spesielt gjelder dette Rogaland. Nå er tiden inne for å bruke kunnskap og teknologi fra olje- og gassnæringen til å etablere nye næringer.

Stavanger-regionen et godt utgangspunkt. Vi har høy kompetanse på teknologiutvikling og et næringsliv med god omstillings- og innovasjonsevne. 

Havteknologi

Et godt eksempel på at vi tenker nytt er at vi nå bruker offshore-kompetansen til å skape ny industri. Flere tiårs erfaring fra offshore teknologi og kunnskap om hvordan vind og bølger påvirker konstruksjonen gjør at UiS er en viktig partner og pådriver i arbeidet med å utvikle faste og flytende offshore vindparker.

Vår region har store muligheter for videreutvikling av bølgekraft, tidevannskraft, havbruk og ulike maritim virksomhet.

UiS har siden 2009 bidratt i NORCOWE (Norwegian Centre for offshore Wind Energy), som er ett av sentrene for miljøvennlig energi. Forskningen i dette senteret, med midler fra Forskningsrådet, pågår fram til 2017.

Energi og digital revolusjon

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot integrerte operasjoner, velferdsteknologi og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Vår forskning bidrar til å styrke forsyningssikkerheten i energisektoren. UiS jobber også med smarte byer og energiinformatikk som skal bidra til mer effektiv og klimavennlig bruk av energi.

Forskerne ved UiS deltar i flere større forskningsprosjekt, som Triangulum og Smart Community Neighborhood i samarbeid med blant annet Lyse.

Nyskaping og nye arbeidsplasser

UiS og IRIS har tradisjon for å være påkoblet industri og samfunn. Vår region er i front når det gjelder teknologiutvikling, nyskaping og gründervirksomhet.

Validé støtter våre forskningsmiljø med kompetanse på teknologioverføring, patenter og kommersialisering. Målet er nyskaping og innovasjon og å styrke grunnlaget for livskvalitet, gode levekår og bærekraftig utvikling.

Prosjektet Plogen er en femårig dugnad for nye arbeidsplasser tuftet på forskningsbasert nyskaping. UiS skal sammen med sine partnere skape ny næringsutvikling og flere nye arbeidsplasser i en landsdel som særlig trenger det. Målet er at antall nyskapingsideer fra forskningsmiljøene i regionen skal dobles fra 50 til 100 ideer per år.