MENY

Studiemuligheter innen miljøvennlig energi

Omstilling og teknologi er en del av løsningen på klimautfordringen. Hva kan du studere på UiS for å delta i det grønne skiftet? Siri Kalvig guider deg som ønsker å studere fag som bidrar til utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Gruppebilde: Jacky Lee, Adnan Khalid, Bjørn Erik Røgenes, Tom Christian Klingsheim, Joachim Nising Lundal og Christer Aanestad Lende. Studenter på taket av Kjølv Egelands hus for å montere en teststasjon. Her med den 3 meter lange masta til vindturbinen. Fra venstre: Jacky Lee, Adnan Khalid, Bjørn Erik Røgenes, Tom Christian Klingsheim, Joachim Nising Lundal og Christer Aanestad Lende. (Foto: Mari Hult)

Begrepet «miljøvennlig energi» har fått økende aktualitet i forbindelse med den globale oppvarmingen, som settes i sammenheng med store mengder C02-utslipp fra olje, gass og kull. Med miljøvennlig energi menes energi i form av elektrisitet eller varme som er produsert på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet med avfallsstoffer, og hvor selve bruken av energien ikke forurenser.

Ved UiS og IRIS forsker vi på – og utvikler – ny teknologi for å kunne øke andelen miljøvennlig energi på markedet.

– I de fleste ingeniørfag ved UiS er det fagkombinasjoner og teknologier som trengs for å bidra til å utvikle mer miljøvennlig energi, sier Siri Kalvig, leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS. Hun kommer her med tips til hvilke studier som er relevante å ta for deg som har lyst til å jobbe med utvikling av miljøvennlig energi.

Byutvikling

Bærekraftige byer er viktige i en miljøvennlig framtid. Over femti prosent av jordens befolkning bor i byer. Parallelt med at byer vokser, øker energiforbruket og CO2-utslippene.

– En digital revolusjon i byggingen av smarte byer er helt avgjørende. Framtidens byer må utnytte ressursene bedre, være mer energieffektive og ha smarte løsninger for hjem, bygninger, transport og infrastruktur. Studier innen byggingeniørfag og byplanlegging er derfor svært viktige for utviklingen av smarte byer, sier Kalvig.

Energisystemer

– Det er megatrender i samfunnet som ikke er mulige å overse: Energien som produseres skal være mer miljøvennlig. Vi vil ha miljøvennlig energi fra sol, vind og vann. Dette er ressurser som alle har tilgang til og som flere derav vil produsere selv. Det vil si at energiproduksjonen blir mer desentralisert og lokal. Den digitale teknologiutviklingen – som vi kanskje kan kalle en digital revolusjon, er sammen med desentralisert energi en kjempedriver til en bærekraftig framtid, sier Kalvig.

– Vil du virkelig posisjonere deg for framtiden, så studer informasjonsteknologi. Du kan anvende data- og elektroingeniørkunnskap direkte i utviklingen av energisystemer for vindkraft, solenergi og vannkraft, sier Kalvig.

Maskiningeniørstudiet gir videre et godt grunnlag innen mekanikk, teknisk design og materialteknologi. – Som maskiningeniør kan du forstå kompleksiteten og kanskje bygge konstruksjonene som trengs for å produsere miljøvennlig energi, for eksempel motoriserte solcellepanel og vindturbiner, sier Kalvig.

Men du kan også bygge miljøvennlige racerbiler. Bachelorstudenter i maskin og elektro kan bli med i studentorganisasjonen ION Racing som konstruerer og analysere elektrisk framdrift av racerbiler. Studentene bygger en ny racerbil hvert år og deltar i verdens største racerbilkonkurranse for ingeniørstudenter, Formula Student.

– Hos ION Racing er innovasjon, kreativitet og lidenskap i fokus. Elbil har ingen utslipp av klimagassen CO2 så lenge elektrisiteten kommer fra fornybar energi som sol-, vind- eller vannkraft, sier Kalvig.

Varme, luft og vann

Kalvig trekker videre fram emnet Termo- og fluiddynamikk (Computational Fluid Dynamics CFD) - matematiske beregningsmetoder som vil bli enda mer etterspurt i framtiden. Termo betyr varme og fluid er luft og vann.

– CFD handler om hvordan varme transporteres og hvordan luft og vann beveger seg og transporteres. Miljøvennlig energi er som regel varmetransport eller strømning.  Termodynamikk er vesentlig i utviklingen av geotermisk energi og solenergi, det vil si jordvarme og solfangere eller solcellepanel, forklarer Kalvig og fortsetter:

Fluiddynamikk brukes til å regne ut energi og strømningsmønster i vind, bølger eller vann. I et vannkraftverk er det vann som strømmer, i et bølgekraftverk er det bølgekrefter som lager strømmen og i tidevannskraftverk er det havstrømmene. Og i vindturbiner er det selvfølgelig vindens bevegelse.

Innen masterprogrammet offshoreteknologi marin og undervann er det blant annet mulig å spesialisere seg i vindturbin-teknologi.

– Offshore vind har en fordel framfor landbaserte vindmøller fordi havet har mer vind og mer stabile vindressurser. Havet har også bedre plass til vindparker. Jeg er helt sikker på at det å høste fra havet, enten det er energi eller mat, vil bli en av de store næringer i framtiden, sier Kalvig.
 

Varme fra jorden

Innen petroleumsteknologi kan boringsteknologi anvendes ved produksjon av geotermisk energi, som omfatter jordvarme fra bare noen meter under bakken til dypt ned i jordens indre.

– Geotermisk energi er ren og bærekraftig energi. For å få tilgang til de dype varmeressurssene må man bore en brønn – ikke ulikt det man har gjort i flere tiår på norsk sokkel. Våre forskere arbeider med å forbedre teknologi og prosesser som er nødvendig for å redusere geotermiske borekostnader. Geotermisk energi er altså et nytt anvendelsesområde for den kunnskapen vi har på boreteknologi, risikostyring og reservoarteknikk, sier Kalvig.

Kalvig trekker også fram petroleumsgeologi som et spennende fag i klimasammenheng.

– Kunnskap om geologi er viktig når en studerer historisk klima, og det er også interessant for utviklingen av geotermisk energi, sier Kalvig.

Energiøkonomi og samfunn

Krysningen av økonomi- og ledelsesfag med en ingeniørfaglig fordypning gjør den femårige mastergraden i industriell økonomi unik.

– Innen utvikling av miljøvennlig energi er det sentralt med økonomisk forståelse. Økonomi, teknologi og miljø må sees i sammenheng og avveies for å skape gode løsninger. Vi har et godt økonomisk grunnlag for å erstatte olje, kull og gass. Det er vekst i fornybarmarkedet, bedre politiske rammevilkår og synkende priser på fornybarteknologi. Dette er områder som du kan velge å fordype deg i på studier innen industriell økonomi, sier Kalvig.

– Jeg pleier å si at det å gi verden ren energi egentlig ikke er et teknologisk problem men mer et økonomisk og politisk problem. Jeg er veldig glad for å jobbe sammen med samfunnsvitere som Klaus Mohn, Gorm Kipperberg og Oluf Langhelle, sier Kalvig. Emnene energiøkonomi, miljø- og energipolitikk og ledelse, bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar har fokus på miljø og naturressurser i økonomien.

Nytt studieprogram: Energi og miljø

Et tverrfaglig masterprogram i energi, miljø og samfunn er etablert ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS.

– Studiet vektlegger kunnskap og kompetanse innen klima, miljø og miljøvennlig energi med et tverrfaglig samarbeid mellom samfunnsfag, humaniora, teknologifag og naturvitenskap, sier Kalvig. 

Kjemi og miljø

Rene realfag er selvfølgelig også viktig for dem som ønsker å arbeide med fornybar teknologi. Bachelorprogrammet Kjemi og miljø fokuserer på teoretiske og tekniske kunnskaper om samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Kjemi er en av de grunnleggende naturvitenskapene og en viktig forutsetning for å kunne løse framtidens utfordringer.

Bachelor i biologisk kjemi fokuserer på tre områder: helse, mat og miljø.  Biologisk kjemi er læren om organismenes samspill med miljøet og de stoffene og prosesser som skjer i forskjellige organismer. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå og behandle sykdommer, til å produsere trygge og sunne matvarer og ikke minst til å utvikle et bærekraftig miljø.

Med biologisk kjemi eller kjemi og miljø i bunn det mulig å bygge videre med masterprogrammet i, hvor får du kompetanse om arktisk teknologi, økologi og forvaltning. På dette masterprogrammet lærer du blant om jordas viktigste vannsystemer, miljømikrobiologi og økotoksikologi.

En annen mulighet er masterprogrammet i miljøteknologi, som fremmer bærekraftig og fornuftig bruk av miljøet. Under studiet kan du spesialisere deg innen enten Offshore Environmental Engineering eller Water Science And Technology.

 

Tekst: siri.j.pedersen@uis.no