MENY

Kvalitet i klasseromsinteraksjon (KVIKK)

Programområdet KVIKK retter seg mot (video)observasjon som datakilde og forskingsmetodisk tilnærming i storskalastudier.

Lærar i samtalemed elevar i klasserom

Lærerens rolle i utvikling av gode læringsmiljø har de senere årene vært vektlagt både politisk og i forskning nasjonalt og internasjonalt. Sosiale og relasjonelle prosesser i klasserommet har dokumentert å ha en sentral rolle for elevenes læringsutbytte. Studier basert på elev- og/eller lærerrapportering har vært økende og andelen studier som benytter avanserte analytiske tilnærminger, som flernivåanalyser, er økende både nasjonalt og internasjonalt.

Live- og videoobservasjon i storskalastudier i klasserom er derimot sjeldne i Norge. Som et resultat av målrettet satsning fra flere fagmiljø og bedre tekniske løsninger for datainnsamling, er denne type studier økende både på UiS og ved andre institusjoner. Programområdet med deltakere fra Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret samt Universitetet i Jyväskylä er rettet mot (video)observasjon som datakilde og forskingsmetodisk tilnærming i storskalastudier.

Nye tekniske løsninger, gjennom små og større videokamera (t.d. håndholdte og mobilkamera), gjør det stadig enklere å samle inn observasjonsdata i stor skala. Dette medfører nye forskningsmetodiske og etiske problemstillinger som stiller høye krav til forskere som anvender observasjonsdata.

Flere prosjekter ved UiS som er, eller har vært finansiert gjennom Forskningsrådets programmer benytter eller vil benytte systematisk observasjon i klasserommet. Systematisk observasjon i klasserommet er her forstått som studier som anvender standardiserte og observasjonsverktøy i (relativt) stor skala.

Innretning

Programområdet springer slik ut fra et ønske om å styrke kompetanse innen systematisk observasjon som forskingstilnærming og å se dette i sammenheng med andre datakilder. Programområdet har en klar forskningsmetodisk innretning, og tematisk være knyttet til klasseromsinteraksjon.

Et sentralt mål for programområdets forskningsprogram er å styrke forskningen innen de pågående prosjektene og å styrke kompetansen på fakultetet innen systematisk observasjon i klasserommet med tanke på fremtidige prosjekter. Flere av programområdets medlemmer har allerede en relativt omfattende publisering både innen dette og andre tematiske og metodiske områder.

Et annet mål er å ytterligere øke kvaliteten i forskningen. Styrking av samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer som anvender systematisk observasjon som en sentral forskingstilnærming er også et mål for programområdet.

Sentralt i dette er det om nå har blitt en årlig internasjonal workshop i systematisk observasjon for forskere som anvender systematisk observasjon. Workshopen er initiert av forskere i programområdet og nasjonale samarbeidsparter. Den gjennomføres for tredje gang høsten 2019.