MENY

Organisasjonsutforming

Ved UiS har vi forskere som jobber med problemstillinger knyttet til redesign og bevisst utforming av organisasjoner for å forbedre dem.

Organisasjonsutforming er et sentralt virkemiddel for politisk problemløsing og samfunnsutforming i Norge. Nav-reformen, Samhandlingsreformen, Kommunereformen, Politireformen er alle organisasjonsreformer som handler om å forbedre det norske samfunnets evne til å betjene folks behov og ønsker.

Det er i dag en fornyet interesse for organisasjonsdesign som organisasjonsteoretisk forskningsfelt. Det er en økende erkjennelse av relevansen av kunnskap om organisasjonsdesign for gjennomføring av organisasjonsendringer i offentlig og privat virksomhet.

Det er videre et økt behov for robust empirisk og teoretisk kunnskap om de mange nye organisatoriske formene som har vokst frem de siste årene.

En tredje grunn til den fornyede interessen er en erkjennelse av at organisasjonsdesign ikke bare handler om problemløsning gjennom utforming av formelle strukturer, men også om implementerings­- og meningsdanningsprosesser hvor det ikke er noen automatisk kopling mellom planlagt design og faktisk utfall.

Forskerne i dette forskningsprogrammet utforsker følgende problemstillinger og utfordringer: 

  • Nye organisasjonsformer/design: Hvilke designprinsipper og modeller er i sving når moderne virksomheter søker å fornye seg? Hvor kommer disse prinsippene og modellene fra, hva er logikken bak dem og hensikten med dem? Hvordan utformes designprosessene?
     
  • Implementering: Hvilken betydning har implementeringsprosessen i organisasjonsutformingsarbeid? Hvordan kan implementeringsprosessene designes hensiktsmessig for å nå målene man har satt seg? Hvilken rolle spiller formelle organisasjonsgrep og -begreper i disse implementeringsprosessene? Hvilken rolle spiller iverksetterne, medarbeidere, ledere, endringsagenter i oversettelsesarbeidet fra plan til praksis?
     
  • Legitimering og evaluering: Hvordan begrunnes ulike designforsøk normativt? For hvilke formål og for hvem sine interesser (re)designes moderne virksomheter? Hvilke normer og verdier forvaltes i ulike designforsøk? Hvordan kan ulike organisasjonsformer og modeller begrunnes? Hvilke normer og verdier bør benyttes når designutfall skal evalueres?

Forskergruppas tilnærming til organisasjonsutforming er bredt samfunnsvitenskapelig. De vil blant annet legge vekt på tema knyttet til konflikt og mikropolitikk, forhandling, læring og meningsskaping. 
  
Forskergruppa ønsker
 å bidra til en bedre forståelse blant folk, ansatte og ledere når det gjelder organisasjonsutforming som virkemiddel for  å utvikle samfunnet. Gruppa har også et ønske om å bidra til å utvikle den akademiske diskursen om organisasjonsdesign. 

Gruppe i arbeid.

For hvem sine interesser designes moderne virksomheter? Det er ett av mange spørsmål denne forskergruppa utforsker.