MENY

Barn, unge og familier i kontakt med barnevernet

Barn, unge og familier som kommer i kontakt med barnevernet øker stadig. Vår forskning skal bidra til at de får nødvendig hjelp og god omsorg til rett tid.

Trist gutt sitter alene

Vi er en gruppe forskere med en felles praksis-, undervisnings-, og forskningsinteresse for barn og unge og deres familier som er i kontakt med barnevernet.

Vår forskning orienterer seg mot det som tradisjonelt defineres som barnevern på kommunalt (den kommunale barneverntjeneste), regionalt/statlig (Barne- ungdoms, og familieetaten) og politisk nivå (politiske dokumenter og barnevernspolitiske diskurser og føringer). Barnevern i vid forstand er de samlede velferds- og oppvekstpolitiske virkemidler rettet mot barn og ungdom og omfatter derfor også tiltak innen skoleverk, helsetjeneste, kulturliv med mer. Vårt fokus er noe snevrere og handler om områdene som reguleres av barnevernloven og som retter seg mot «risikobarnevernet».

Våre forskningsområder

Hensikten med programområde er å dele og utvikle robust og kritisk kunnskap om barn, unge og deres familier som har kontakt med barnevernet. Vi fokuserer på tre områder 

  • politiske føringer og barnevernsfaglig arbeid
  • tjenestemottakeres erfaringskunnskap
  • minoritetsperspektiver

Vi gjennomfører mindre lokale undersøkelser, komparative prosjekter og deltar i større internasjonale forskningsprosjekter. Vår forskning er både teoretisk og empirisk og vi anvender ulike metodiske tilnærminger. Studiene knytter seg til ulike fag; slik som organisasjonsteori, folkehelse, sosialpedagogikk og sosialt arbeid. Samlet sett bidrar vi med tverrfaglig kunnskap innenfor dette feltet.

Krever bred kompetanse

En stadig økende andel barn og unge og familier kommer i kontakt med barnevernet. Barnevernet skal hjelpe en homogen gruppe med barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn, problemforståelse og behov.

Et godt barnevern krever stor bredde i kompetanse og tiltak. Det skal gi rett hjelp til barn og familier og vanligvis har familiene forskjellige og sammensatte behov. De ansatte skal også samarbeide godt med andre tjenester, kanskje i en storm av negativ oppmerksomhet i media og noen ganger i konflikt med barna eller deres foreldre. Kunnskapsområdet er komplekst og sammensatt.

Øke kunnskapsnivået

Formålet med forskningen er å bidra til økt forståelse for – og viten om – sentrale karaktertrekk og utfordringer og dilemmaer knyttet til barnevernets virksomhet og politiske og juridiske føringer. Intensjonen er at forskningen skal gi kunnskap til offentlige myndigheter slik at de bedre er rustet til å gjøre beslutninger og tilrettelegge for at ulike barn og unge får nødvendig hjelp og god omsorg til rett tid.

Forskerne ønsker også å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for undervisning i profesjonsutdanningene innen barnevern, sosialt arbeid og tilslektede profesjoner.

De fleste forskerne i forskergruppa er ansatt på Institutt for sosialfag ved UiS.