MENY

Prosjekter

Forskningsområdet Barn, unge og familier i kontakt med barnevernet har flere pågående prosjekter.

Child visibility in families and child protection work: A comparative study of social worker perspectives in Norway and Chile
Komparative studier på barnevern indikerer at fokuset på barn i familien varierer på kryss av land. Videre viser forskning at sosialarbeideres familieforståelse kan være retningsgivende for det praktiske arbeidet i barnevernet. Prosjektet utforsker hvordan sosialarbeidere i Norge og Chile opplever at barn kommer til syne i familien og i barnevernsarbeid. Datamaterialet er fokusgruppeintervju og en Q-metodologisk studie med sosialarbeidere i begge land.
Prosjektet ledes av doktorgradsstipendiat Ida Bruheim Jensen

What is the best for children and why? Exploring the understandings of 'good enough childhood' from Nordic feminist standpoint in India and Norway
The overall aim of the study is to provide knowledge that could be used globally to help form policies on the subject of what it is considered to be a ‘good enough childhood’. These policies may be used in professional level teaching and within societies without excluding certain groups’ voices because of their gender, race, ethnicity, social and economical class. Feminist Standpoint Theory will be applied to challenge the traditional knowledge regime in professional education of child care workers and teachers. The study will explore understandings of the concept ‘best for children’ in Norway and in Kerala, India by using the Storycrafting method in addition to prevailing studies. There is a necessity for a more diverse understanding of the concept in Norway and other western countries. Therefore, other views for what is the ‘best for children’ need to be explored from distinct cultural settings, such as India for example.  
The project is led by doctoral fellow Mira Aurora Marlow

Hastevedtak i barnevernet
Studien utforsker barnevernets bruk av akutte tvangsvedtak. I 2015 ble hver uke rundt 30 barn i Norge plassert utenfor hjemmet med tvang. Det er lite nyere norsk empirisk forskning som handler om hastevedtak. Hensikten med studien er å bringe fram ny kunnskap om vedtakene og måten barneverntjenesten arbeider på i slike saker. I studien brukes data fra intervju, fokusgruppeintervju og dokumenter fra barneverntjenesten og fylkesnemnda/tingretten som empirisk grunnlag.
Prosjektet ledes av doktorgradsstipendiat Arve Lerum

Unaccompanied refugee youths coping with psychosocial impacts of conflicts, forced migration and exile
Temaet for prosjektet er unge flyktningers livssituasjon i Norge, med vekt psykososial helse. Målgruppen er ungdommer som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Over 5000 enslige mindreårige søkte om asyl i Norge i 2015. Forskning viser at mange unge flyktninger som kommer alene til landet sliter psykisk, ikke bare når de kommer til landet, men også flere år etter bosetting. I prosjektet vil en gruppe ungdommers opplevelse av sin livssituasjon og psykososiale helse bli utforsket og i andre fase av prosjektet vil en gruppe unge flyktninger bli engasjert i et aksjonsforskningsprosjekt.
Prosjektet ledes av doktorgradsstipendiat

Familiekompleksitet og sosialt arbeid. En komparativ studie av familie-basert velferdsarbeid i ulike velferdsregimer
I dette forskningsprosjektet er målet å utvikle kunnskap om sosialarbeideres praksis i ulike velferdsregimer og politiske velferdssystemers betydning for praksis i møte med familier med komplekse behov.  Det er åtte land som deltar (Norge, Sverige, England, Irland, Litauen, Bulgaria, Chile og Mexico) og landene representerer fire ulike velferdssystemer. I hvert land vil data vil bli samlet inn fra ulike tjenesteområder; barnevern, mental helse, migrasjon og rusvern.
Prosjektet blir ledet av professor Lennart Nygren, Universitetet i Umeå. 
Professor Susan White, Universitetet i Birmingham, og professor Siv Oltedal, UIS, er prosjektpartnere.
Fra UIS deltar også post doc Ingunn T. Ellingsen og professor Ingunn Studsrød.

Barns stemme i behandlingen i fylkesnemnda
Gjennom kvalitative data vil vi utvikle kunnskap om barns deltakelse i behandlingen i fylkesnemnda. Hensikten er å utvikle kunnskap om forståelse og håndtering av barns stemme i fylkesnemndsbehandlinger. De senere år har vi sett økt fokus på ivaretakelse av «barns stemme» i samfunnet, bla gjennom FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen). Fylkesnemnda for sosiale saker er et domstollignende statlig forvaltningsorgan som har beslutningsmyndighet når barn flyttes med tvang i barnevernet. 
Prosjektet ledes og gjennomføres av førsteamanuensis Wenche Hovland og professor Ingunn Studsrød.

Child protection in a multicultural context: Perception & experiences of immigrant parents with the Norwegian child protection system (CPS) 
Migrant children in the child welfare system are a critical issue and seem to face serious challenges in many western countries. The purpose of this research is to gain knowledge and understanding of immigrant parents` perceptions and experiences of the Norwegian child welfare system. Data will be collected from both immigrant parents that have been in contact with the CPS, and parents without personal contact with CPS.
The project is lead by Memory Jayne Tembo, who is a doctoral fellow at UiS.

Tillit i barnevernet
Prosjektet ledes av førsteamanuensis . Hun arbeider med en lærebok i barnevern med fokus på tillit og flerkulturelt barnevern.

 

Publikasjoner blir fortløpende registert i Cristin (Current Research Information System In Norway), som er et felles system for forskningsdokumentasjon i Norge.

Ensom gutt på huske