MENY

Nettverk for pårørendeforskning

Programområdet for pårørendeforskning tok høsten 2013 initiativ til å opprette Nettverk for pårørendeforskning.

 • Nettverkssamling for pårørendeforskning i juni 2016.
  Nettverkssamling for pårørendeforskning juni 2016 på Universitetet i Stavanger.
 • Nettverkssamling for pårørendeforskning 10. og 11. juni 2015 på Universitetet i Stavanger
  Nettverkssamling for pårørendeforskning juni 2015 på Universitetet i Stavanger.
 • Deltakere i Nettverk for pårørendeforskning. Bildet er tatt på samling i juni, 2014.
  Deltakere i Nettverk for pårørendeforskning. Bildet er tatt på samling i juni, 2014.

Hensikten med nettverket er å utvikle og styrke forskning om pårørendestøtte og -involvering for å forbedre helse- og velferdstjenestene til pårørende. Deltakere i nettverket er forskere fra ulike universitetet og høgskoler, men også praktikere, pårørende, pasienter og brukere som representerer offentlig- og idealistiske tjenesteorganisasjoner innen somatiske, psykiske og rusrelaterte lidelser.

Deltakernes ulike posisjoner gjør det mulig å utvikle kunnskap som er praksisnær, kan implementeres og bidra til faglig utvikling av tjenestetilbudet.

Nettverkssamling 8. og 9. juni 2016
Programområdet for pårørendeforskning arrangerte  8. og 9. juni den fjerde Nettverkssamlingen for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger. Her deltok forskere, ansatte i helse- og sosialtjenesten og ideelle organisasjoner, P.hd kandidater og pårørende. I alt 60 personer. Helsedirektoratet ved seniorrådgiver Therese Holte Opsahl holdt åpningsforedraget. Hun presenterte utkastet til den nye digitale veilederen som kommer i høst, sammen med psykologspesialist Kari Bøckmann som har ledet arbeidet. Programmet bestod av 16 presentasjoner som var fordelt på fire temaer; Pårørendes situasjon og erfaringer, Pårørendestøtte, Politikk og kompetanse og Pårørendes involvering og samhandling. Hvert  tema ble avsluttet med felles dialog om; Hvilke forskning trenger vi for å forbedre praksis i tråd med politiske målsettinger og visjoner? 

Se programmet for nettverkssamlingen

Nettverkssamling 10. og 11. juni 2015
Programområdet for pårørendeforskning avholdt 10. og 11. juni den tredje nettverkssamlingen for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger, der 52 deltakere var påmeldt. Både Helse- og omsorgsdepartement og Helsedirektoratet var til stede. Statssekretær Lisbeth Normann holdt åpningsforedraget.

17 presentasjoner gav innblikk i forskning, utviklingsprosjekter i praksisfeltet, klinisk virksomhet, organisasjoner for brukere- og pårørende, lovverk, politikk og byråkrati. Presentasjonene hadde alle ulike perspektiv og kom fra fagfelt innen psykiatri og rus, eldre og demens, kreft eller var diagnoseuavhengige. 

Se programmet i sin helhet. 

Nettverkssamling 11. og 12. juni 2014
Programmet inneholdt tid for presentasjoner og plenumdialog. Følgende deltakere presentasjoner ble holdt:

 • Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA),  og Bruk av Blandete Lærende Nettverk (BLN) i pårørende arbeid og forskning, v/ Elizabeth Hanson og Lennart Magnusson, NKA/Linnéuniversitetet
 • Family caregivers´ experiences of provided home care to persons with Parkinson´s disease, v/Ingrid Leiknes, Helse Stavanger HF
 • Presentasjon av PhD-arbeid: 
  • Pårørende til personer med ulik type demens, v/Ellen Svendsbø, HSH
 • Barn som pårørende og omsorgsrollen: Hva bidrar barn og unge med og hvilke konsekvenser har det? v/ Ellen Kathrine Kalander, Akershus Universitetssykehus HF
 • Metodiske utfordringer i studie av pårørende sine erfaringer i familier med Huntington’s sykdom, v/Merete Røtning, Helse Fonna HF
 • «…kanskje vi trenger litt praksisendring…», pårørendeprogrammets betydning for helsepersonell, v/ Anne Norheim og Helene Hanssen, UiS
 • Praktisk bruk av pårørandeprogrammet for bedre kommunikasjon med pårørande?  v/Sigrid Bøthun, Læring og mestringssenteret, FOUSAM
 • Tanker og visjoner for pårørendeprogrammet i 2015,  v/ Ann Helen Johansen, Pårørendesenteret i Stavanger
 • Pårørende intervjuer pårørende om deres erfaringer med ACT,   v/Bente Weimand, Akershus Universitetssykehus HF
 • Barn i familier med alkoholproblemer er påført en kulturell skam utenfra som oppleves innenfra,  v/Grethe Marit Delås, UiS
 • Hvordan fremme involvering av pårørende – fra politikk til praksis,  v/Alice Kjellevold, UiS og Kari Bøckmann, Nordlandssykehuset
 •  

Nettverkssamling 5. desember 2013
Programmet la vekt på innspill for rundbordsdialoger:

 • Ny pårørendepolitikk -betydning for forskning? v/Alice Kjellevold, UiS
 • Rundbordsamtale:
  • Hva trengs av forskning for å møte framtidens pårørendepolitikk?
 • Forskning om pårørende innen psykisk helse: hvor står vi, og hva med veien videre? v/Bente Weimand, Ahus
 • Rundbordsamtale:
  • Hva vil vi bruke nettverket til?
  • Hvordan får vi det til?