MENY

Energiinformatikk

UiS har stor kompetanse på data-analyse og behandling av store datamengder og integrerte operasjoner. Våre forskere er eksperter på integrerte energiløsninger, energianalyser og energisikkerhet. UiS satser på energiinformatikk.

Norge har sluttet seg til EUs klimamål for 2030, som innebærer en reduksjon av CO2-utslippene med 40 prosent og en økning av energieffektiviteten med minst 27 prosent. Samtidig er en revolusjon under oppseiling innen digitalisering, Big Data og det som ofte kalles Internet of Things (IoT).

På samme måte som digitalisering av musikk ga oss mp3, strømmingstjenester og en omveltning av musikkbransjen, kan også energibransjen stå foran store endringer som følge av gjennomgripende integrering av energi- og informasjonsteknologien.

Søker om forskningssenter

UiS har derfor sammen med 10 forskningspartnere, 22 industripartnere og 3 offentlige aktører – samt 5 ytterligere deltakere – søkt Forskningsrådet om etablering av et nytt forskningssenter.

Senteret skal forske på bruk av informasjonsteknologi i energiproduksjon, -distribusjon og -forbruk for å katalysere og styre denne teknologiske utviklingen. 

Senteret vil på denne måten fremme bruken av fornybare energikilder, redusere CO2-utslipp og samtidig effektivisere energiforbruket. Dette skal bidra til å møte nasjonale og internasjonale mål i energi- og klimapolitikken.

Senter for energiinformatikk

Det nye senteret har fått navnet Senter for energiinformatikk (Centre for Energy Informatics; CEI) og består av til sammen 41 organisasjoner som representerer fremragende forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet, samt en rekke produsenter og distributører av elektrisk kraft, private bedrifter og kommuner.

Dette landslaget for forskning på energiinformatikk vil forske på den kyber-fysiske integreringen av energisystemer.

Teknologi og samfunnsvitenskap

I tillegg vil CEI forske på samspillet mellom teknologi og bruker, nye dynamikker i markedet, så vel som nye forretningsmodeller og tjenester i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Denne samfunnsvitenskapelige forskningen vil sikre at teknologiske muligheter anvendes til økonomisk verdiskaping gjennom energibransjens omstilling.

Forskningssenteret skal bringe fram ny kunnskap med global relevans for strategiutvikling, planlegging og valg av teknologiløsninger i energibransjen. Slik vil vi bidra til utviklingen mot et mer effektivt og klimavennlig energisystem.

CEI er organisert i fem forskningsområder:

Konkurranse om midlene

I henhold til Forskningsrådets retningslinjer er horisonten for senteret på fem år, med muligheter for tre års forlengelse. Budsjettet for åtte års drift er på totalt 355,9 millioner kroner.

Gjennomsnittlig årlig budsjett er på 44,5 millioner kroner hvor partnerne bidrar med ca. 6,4 millioner kroner pluss en egeninnsats på 18 millioner kroner.

Oppstart kan skje allerede i august 2016. Forskningsrådet vil avgjøre sin støtte til senteret i begynnelsen av mai 2016. Det er sterk konkurranse om midlene.

 

Grafisk ball

Senteret vil fremme bruken av fornybare energikilder, redusere CO2-utslipp og samtidig effektivisere energiforbruket.