MENY

Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

CO2-fangst, -utnyttelse og -lagring forkortes ofte CCUS. Dette er teknologi som kan bidra til å redusere CO2-utslipp i olje- og gassproduksjonen. Ved IRIS og UiS forskes det på CO2-lagring særlig i forbindelse med økt oljeutvinning

IRIS-forsker Forskerne på IRIS og UiS tilbringer mange timer på laben for å finne fram til hvordan CO2 kan injiseres i reservoarene.

IRIS og UiS har i flere tiår forsket på fagfelt som er viktige for å utvikle teknologi for effektiv og sikker karbonlagring. Våre forskere er eksperter på økt oljeutvinning, boring og brønnteknologi – og risikoanalyser. Denne kompetansen trengs når teknologien for å injisere og lagre CO2 i havbunnen skal gjøres bedre.

Forskerne har blant annet kompetanse på geologi, reservoarkarakterisering og strømning. De måler og simulerer på laben og lager modeller for å finne fram til sikre metoder for langtidslagring av CO2 samt optimaliserer CO2-lagring ved IOR – økt oljeutvinning.

Effektiv utvinning

På de fleste norske oljefelt sprøytes det i dag inn vann eller gass for å holde oppe trykket i reservoarene (geologiske strukturer som inneholder olje- og gass). Når vann trenger inn i reservoaret, øker trykket samtidig som olje blir presset mot brønnene. Laboratorieforsøk viser at injeksjon av CO2 sammen med vann øker effektivt utvinningsgraden.

Viktige fagfelt for IRIS og UiS inkluderer bruk av polymerer, geleer og silikater i injeksjonsvannet for å forbedre makroskopisk fortregningseffekt slik at man får mer olje ut av reservoarene. Forskerne våre ser også på bruk av skum for å forbedre hydrokarbongassen og CO2-injeksjonen.

Ressurs i overgangen til grønn energi

Det trenger ikke være motsetninger mellom mer effektiv oljeutvinning og overgangen til miljøvennlig energi. Et grønt skifte tar tid, og det er lite fruktbart å skru oljeproduksjonen av fra en dag til en annen. Vi trenger en forsvarlig nedtrapping av oljeproduksjonen og i denne overgangsfasen vil kunnskap og forskning om hvordan de eksisterende oljefeltene kan utnyttes mer effektivt og mer miljøvennlig være svært viktig.

Lagring av CO2 i forbindelse med økt oljeutvinning i Nordsjøen, kan være viktig både for å minske klimagassutslippene og for å skape ekstra ressurser for Norge i overgangen til grønn energi.  

CO2-lagring før økt utvinning

Håndtering av CO2 er sentralt for at Norge skal nå sitt mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Fangst og lagring av CO2 er i seg selv ikke lønnsomt, men lagring i forbindelse med økt oljeutvinning kan gi gevinst, både økonomisk og for miljøet.

Nordsjøen har store områder med geologiske formasjoner fylt med sjøvann som er egnet for lagring av CO2. Samtidig kan modne felt som har vært i drift lenge, ha nytte av CO2-injisering. Men Norge har per i dag for lite CO2 til å sette i gang prosjekter for økt oljeutvinning med CO2-injeksjon.

Det er likevel slik at Norge har gode muligheter til å bidra med lagring av CO2 fra resten av Europa. Forutsetningen er en god løsning for transport og politisk vilje.

CO2-lagring på land

En rekke prosjekter over hele verden gir oss stadig mer kunnskap og kompetanse om fangst, utnyttelse og lagring av CO2. Blant annet har flere prosjekt undersøkt forholdene for CO2-lagring på Ekofisk, og IRIS deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt (REPP-CO2) som undersøker mulighetene for lagring i landfelt i Tsjekkia.

Gjennom nettverket CO2 GeoNet samarbeider IRIS med europeiske forskningsmiljø for å begrense miljøendringene. Nettverket er nettopp tildelt et stort forskningsprosjekt (ENOS) hvor målet er å legge til rette for lagring av CO2 på land i Europa.