MENY

– UiS gjenspeiler skillelinjene i norsk klimapolitikk

20. september tok UiS debatten og gjorde opp status for hvor de befinner seg i det grønne skiftet. En av innlederne, samfunnsforsker Oluf Langhelle, mener UiS står over for akkurat de samme utfordringene som Norge.

– Fire nye år med et enda høyere konfliktnivå i klima- og olje- og gasspolitikken, kvitterer Oluf Langhelle på valgresultatet.

– Denne konflikten kommer bare til å vokse. Det blir vanskeligere og vanskeligere å holde klimapolitikken og oljepolitikken atskilt, og det blir neppe løst i denne fireårsperioden på Stortinget, sier Langhelle som er professor i statsvitenskap ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved UiS.

Han var én av fire innledere i paneldebatten om «UiS, olje, miljøvennlig energi og omstilling», onsdag 20. september på Universitetsbiblioteket, UiS. Arrangementet var et samarbeid mellom Forskningsdagene og Kapittel 2017.

Norsk klimapolitikk

– Det er en politisk skillelinje i Stortinget  – de store partiene mot de små – når det gjelder klimapolitikk og UiS gjenspeiler på mange måter dette skillet. Det er et helt klart flertall med AP, Høyre og FrP som ønsker videre stor satsning på fortsatt olje- og gassvirksomhet. Dette må UiS levere på, forklarer Langhelle.

– Samtidig må UiS ta inn over seg at olje- og gass-industrien står overfor langt større utfordringer nå, enn bare for kort tid siden, og at det ikke er noen vei utenom å satse mer på miljøvennlig energi, påpeker han. 

Langhelle peker på karbonbudsjettet som skal gå opp. Norge skal innfri sine mål om å kutte opptil 40 prosent av CO2-utslippene innen 2030.

– Det handler også om etterspørselen etter olje, som kan falle. Det skyldes både endringer internt i næringen som billig skiferolje, og det skyldes det faktum at fossile brensler utfordres i økende grad av veksten og tempoet innen fornybar energi og en forventet omlegging til elektrisitet i transportsektoren. Når Paris-avtalen og togradersmålet gir et karbonbudsjett som krever en rask utfasing av fossile brensler, stiller dette olje- og gassnæringen i et nytt lys – og det er derfor vanskeligere å opprettholde fortellingen om at olje- og gass nødvendigvis vil være det dominerende i tiår framover.

UiS i det grønne skiftet

Langhelle framholder at UiS må balansere mellom det å holde trykket oppe i sin olje- og gass-satsning – fordi våre ledende politikere legger føringene slik – og det å levere en innsats på forskning og utdanning innen fornybar teknologi – fordi verden etterspør det.

– I dag gjør UiS en del når det gjelder forskning og nyskaping på områdene offshore teknologi, energieffektivisering og smarte byer. Men jeg mener at UiS i enda større grad må kjenne på et ansvar som handler om å få ned karbonutslippene, sier Langhelle som mener UiS kunne ha hatt mer forskning på dette feltet, ikke minst når det gjelder teknologiutvikling.

Han ønsker også velkommen en økt satsning på et bærekraftig campus.

Samfunnsviteren er aktivt med i forskningsnettverket for miljøvennlig energi med spesielt ansvar for tema-området «Omstilling». Han ser svært positivt på nykomlingen «The Greenhouse», som er et miljøforskningsinitiativ fra humanistiske forskere ved UiS.

Samvirke mellom olje og fornybar

Langhelle er fagansvarlig på masteren i Energi, miljø og samfunn – som er et samarbeid mellom Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Her får samfunnsvitenskapsstudentene blant annet undervisning i energiteknologi fra teknologer fra Institutt for petroleumsteknologi.

– Flere miljø ved UiS frambringer synergi mellom olje og gass og fornybar teknologi. Det gjelder for eksempel innen offshore-industrien, og det gjelder for nysatsingen på det tverrfaglige forskningsprogrammet innen geotermisk energi, sier Langhelle

– Uansett så er det slik at miljøutfordringen og det å søke mer bærekraftige løsninger, bør UiS se på som muligheter heller enn en trussel, påpeker professoren. 

Tekst: Karen Anne Okstad

Portrett av Oluf Langhelle

Oluf Langhelle var en av innlederne da UiS tok debatten om hvor universitetet står i det grønne skiftet. Foto: Asbjørn Jensen/UiS