MENY

Prosjekt: Optimalisering av renseparker for landbruksavrenning i Rogaland

UiS deltar i et regionalt prosjekt for å evaluere fjerningsgrad og opptaksmekanismer for fosfor knyttet til landbruksavrenning. Målet er å foreslå kriterier for design og drift av disse.

Foto av Store Stokkavatn, som inngår i forskningsprosjektet. Store Stokkavatn er ett av områdene som inngår i forskningsprosjektet.

Overgjødsling, også kalt eutrofiering, av vassdrag og kystnære vannressurser er et sentralt akvatisk miljøproblem og har vært på den miljøpolitiske dagsorden siden Mjøsa-aksjonen i 1973. Med eutrofiering menes økt algeproduksjon (og tetthet) som følge av økt tilgang på næringsstoff.

For ferskvannssystem er tilførsler av fosfor i form av næringssaltet fosfat normalt begrensende faktor for algeproduksjon og eutrofieringsgrad. Landbruket er en av hovedkildene for fosfor i slike system gjennom primært avrenning fra gjødsla mark.

Begrense avrenning
I områder med intensiv landbruksdrift er eutrofiering av omkringliggende vassdrag et kjent problem. Flere tiltak er satt i verk for å begrense og redusere avrenning fra landbruket.

Ett av disse er å etablere våtmarker i sonen mellom kultivert mark og vassdrag der avrenning ledes gjennom et plantedominert damsystem for fjerning av fosfat og partikulært fosfor. Intensiv landbruksdrift og produksjon kjennetegner Jær-regionen og gjennom flere større samarbeidsprosjekt mellom landbruksforvaltning, kommuner og landbruket har man etablert over 300 konstruerte våtmarker som tiltak for reduksjon av eutrofiering av innsjøer, elver og bekker.

Vitenskapelig evaluering
Etter at de første konstruerte våtmarker ble etablert på tidlig 1990-tallet (i vår region kjent som renseparker) har bevilgende myndigheter, lokal forvaltning og eierne behov for en grundig vitenskapelig evaluering av systemenes virkningsgrad, mekanismer samt evaluering av design og driftsbetingelser.

Stavanger kommune har inngått samarbeidsavtale med sentrale forskningsmiljø (IRIS Biomiljø, Bioforsk Jord og Miljø, Bioforsk Vest Særheim og Kjemi og miljø-gruppen på Universitetet i Stavanger) og Fylkesmannens i Rogaland om gjennomføring av et treårig prosjekt.

Fjerning av fosfor 
Prosjektet skal kvantitativt over tid evaluere fjerningsgrad og opptaksmekanismer for fosfor knyttet til landbruksavrenning, og foreslå kriterier for design og drift av disse.

Prosjektet startet våren 2014 og fram til utgangen av 2016 vil man ved detaljerte studier av lokale våtmarker framskaffe originale vitenskapelige data med mål om optimalisering av drift og design av renseparker for fjerning av fosfor fra landbruksavrenning.

Kontaktperson ved Universitetet i Stavanger er førsteammanuensis Roald Kommedal.