MENY

Risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS)

Universitetet i Stavanger har verdens største tverrfaglige forskningsmiljø innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring.

Jente sykler på line over fargegaten

Forskning

Fagmiljøet består av rundt 15 fulltidsansatte – de fleste professorer – og 35 stipendiater. De forsker på ulike aspekter av sikkerhet og risikostyring innenfor sektorer som olje og gass, transport, bank og finans, offentlig planlegging, regulering, nasjonal og internasjonal krisehåndtering, terrorisme og risikokommunikasjon. 

Det finnes ingen andre miljøer i verden med tilsvarende størrelse på fagmiljøet innenfor sikkerhet og risiko. 

Fagområdene

Fagmiljøet ved UiS er også en viktig aktør i utviklingen av teori innenfor fagområdene risikostyring og samfunnssikkerhet. 

Fagfeltet risikostyring dreier seg om prinsipper, metoder og modeller for å forstå, analysere og styre risiko. Våre forskere studerer selve risikobegrepet, hvordan risiko kan uttrykkes og kommuniseres, hvilke prinsipper som bør legges til grunn for å oppnå den riktige balansen mellom ulike hensyn, og en rekke andre aspekter ved risikostyring.

Fagfeltet samfunnssikkerhet handler mest om tilpasninger til kriser. Våre forskere studerer selve begrepet samfunnssikkerhet, samfunnsplanlegging, beredskap, krisehåndtering, sikkerhetsledelse, risikopersepsjon- og kommunikasjon. 

Utdanning

For 40 år siden fantes det ikke utdanninger på universitetsnivå i Norge eller i andre land innenfor feltet risiko og sikkerhet. I dag er Norge utvilsomt ett av de ledende land når det gjelder slik utdanning.

Det tilbys en rekke utdanninger på bachelor- og masternivå som må karakteriseres som unike i verdenssammenheng. Det tas opp over 100 studenter per år til våre masterutdan ninger. I tillegg kommer doktorgradsutdanningen, som til enhver tid har omtrent 35 stipendiater.

Samfunn og samarbeid

Fagmiljøet er en viktig premissleverandør for beslutningstakere i Norge. Våre forskere blir jevnlig oppnevnt til nasjonale utredninger, evalueringer og ekspertgrupper. De skriver også pensum- og andre fagbøker, og deltar i den løpende samfunnsdebatten.

Fagmiljøet er sekretariat for det nasjonale Beredskapsrådet og medarrangør av den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen, som foregår på UiS.

Forskerne ved UiS samarbeider tett med kolleger i forskningsinstituttet NORCE.