MENY

Gratis kompetanseheving for Agderbarnehager

Hver barnehage i Fokusgruppen vil gjennom Agderprosjektet få gratis videreutdanning for en barnehagelærer, samt kroner 100 000 i direkte tilskudd til å sette inn vikar i tiden som barnehagelæreren bruker på utdanningen.

I tillegg vil barnehagene få kroner 200 000 i direkte tilskudd til å sette inn vikar for den arbeidstiden barnehagelæreren benytter til å gjennomføre førskoleopplegget Store barnehager med mer enn 18 femåringer får tilsvarende ressurser for to eller flere barnehagelærere, avhengig av det totale antallet femåringer i barnehagen.

Videreutdanningen vil bestå av kurset «Videreutdanning i førskolepedagogikk» som gir 15 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger. Kurset innebærer blant annet fire samlinger på to dager som vil foregå på hotell i barnehagens hjemfylke. Utdanningens pedagogiske plattform er lekbasert læring (playful learning). Innen denne forskningstradisjonen finner man at lek er den største kilden til læring i tidlige barneår. Leken kan være både fri lek som barna initierer selv eller veiledet lek hvor de voksne tilrettelegger for kjekke lekaktiviteter som stimulerer til utforskning og læring.

Videre vil utdanningen vektlegge de fire kjerneområdene i Agderprosjektet: Sosial kompetanse, selvregulering, språk og matematikk. Utdanningen vil legge spesielt vekt på hvordan barnehagelærere kan konkretisere Rammeplanens intensjoner i et førskoleopplegg for femåringer. Eksempelvis, selv om sosial kompetanse er sterkt vektlagt i Rammeplanen, kan det likevel være vanskelig å vite hvordan man kan jobbe med dette temaet i praksis. I videreutdanningen vil det bli forelest om de ulike elementene i sosial kompetanse, og studentene vil få jobbe med både aktiviteter og materiell som kan brukes for å stimulere utviklingen av sosial kompetanse gjennom veiledet lek. I denne prosessen skal barnehagelærerne bidra med egne eksempler på lekbaserte læringsaktiviteter, samt prøve ut og gi tilbakemelding på foreslåtte aktiviteter fra forelesere på kurset. På samme måte vil kurset gi studentene kunnskap og verktøy innen de andre kjerneområdene i prosjektet.

Et viktig mål i Agderprosjektet er å få til et fagfellesskap mellom pedagogene som deltar. Det legges opp til faglige diskusjoner som kan koble gode erfaringer fra norske barnehager med internasjonal forskning om hva som er spesielt viktig å lære før skolestart. Pedagogene skal medvirke i utviklingen av de lekbaserte læringsaktivitetene i førskoleopplegget.

Etter studien er avsluttet (barnehageåret 2017/18) vil barnehagene i Sammenligningsgruppen også få tilbud om gratis videreutdanning for en barnehagelærer, samt kroner 100 000 i direkte tilskudd til å sette inn vikar i tiden som barnehagelæreren bruker på utdanningen. Dette betyr at Agderprosjektet tilsammen vil gi 100 barnehagelærere på Agder gratis videreutdanning i arbeidstiden.

Barn leker på uteområdet i barnehagen. Foto: Steinar Figved