MENY

Intervensjonsstudie og registerstudie

Agderprosjektet skal også studere førskoleopplegget i et større perspektiv – i en såkalt registerstudie. Registerstudien omfatter alle barn på Agder som ble født i perioden 2009–2013.

Intervensjonsstudien

Målet i Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg hvor vi forsøker å legge til rette for et likere og bedre læringsgrunnlag for barn før de begynner på skolen. Førskoleopplegget lages i samarbeid mellom forskere ved UiA og UiS og barnehagelærere på Agder.

Dette førskoleopplegget skal testes ut i neste barnehageår (2016/2017) ved at 41 barnehagelærere gjennomfører dette opplegget i sine barnehager, og 41 barnehagelærere fortsetter som før. For å teste om førskoleopplegget har hatt en positiv effekt for barna som deltok, vil vi kartlegge alle barn og sammenligne de to gruppene. Dette kaller vi for intervensjonsstudien i Agderprosjektet. I denne delen av prosjektet har alle foreldre fått omfattende informasjon direkte tilsendt, og de må gi aktivt samtykke for at barna skal delta på kartleggingen.

Registerstudien

I tillegg vil vi studere førskoleopplegget i et større perspektiv. I det vi kaller for registerstudien er alle barn født 20092013 som var/er bosatt på Agder da de var 5 år inkludert. Dette omfatter omtrent 17 500 barn.

Registerstudien er viktige av flere grunner. Viktigst er at data fra registerstudien representerer en stor sammenligningsgruppe til barnehagene som deltar i prosjektet. Registerstudien gir oss også kjennskap til om barnehagene som deltar i prosjektet er representative for barnehager på Agder generelt.

I registerstudien innhenter vi informasjon om barna fra administrative registre. Foreldre og barn i registerstudien vil derfor ikke være aktive verken ved å delta i kartlegging eller ved å fylle ut spørreskjema. Alle data som anvendes vil bli behandlet konfidensielt, og forskergruppen som skal jobbe med dataene vil ikke på noe tidspunkt kunne identifisere ditt barn i datasettet.

Skal ditt barn inngå i registerstudien?

Dersom ditt barn er født mellom 20092013 og er bosatt på Agder det året det fyller fem år, og dersom vi ikke hører noe fra foreldrene om at barnet ikke skal delta, vil barnet bli inkludert i studien. 

At ditt barn inngår i registerstudien innebærer at vi vil hente inn registerdata om hvilken barnehage og skole ditt barn gikk i, skoleprestasjoner, høyeste fullførte utdanning, og inntekt frem til «barnet» er 50 år. 

Skoleprestasjoner måles ved resultater på Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver i småskolen, Nasjonale prøver i 5. og 8. klasse, og avgangskarakterer i 10. klasse. Se også variabelliste for registerstudien

Alle data avidentifiseres før de utleveres til forskergruppen. Det innebærer å bytte barnets navn, barnehage og skole med koder. Avidentifiseringen gjennomføres av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og Statistisk Sentralbyrå (SSB). SSB oppbevarer kodelistene frem til de slettes ved prosjektslutt.

Datatilsynet

Alle deler ved Agderprosjektet er godkjent av Datatilsynet. Om registerstudien skriver Datatilsynet følgende: 

«Etter personvernombudets vurdering er vilkårene for unntak fra informasjonsplikten i personopplysningsloven § 20 bokstav b oppfylt. […] Datatilsynet er enig i personvernombudets vurdering av at 17 500 personer er å anse som en så stor gruppe at det vil være uforholdsmessig ressurskrevende å varsle alle disse. Individuell varsling vil dessuten fordre at Universitetet i Stavanger innhenter direkte identifiserende opplysninger, noe de i utgangspunktet ikke skal ha. Det å innhente direkte identifiserende opplysninger vil dermed være å bidra til å gjøre den samlede personvernulempen i prosjektet større. […] Datatilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at samfunnsinteressen av behandlingen av sensitive personopplysninger i prosjektet klart overstiger personvernulempene, jf. personopplysningsloven §§ 8 d 9 h. Vi har i vurderingen lagt avgjørende vekt på behandlingsansvarliges tiltak for å skjerme identiteten til de registrerte.»

Hvordan vil dere bli informert om prosjektet?

Fremdrift og nye resultater vil fortløpende bli publisert på prosjektets hjemmesider
Vi vil også jevnlig sende ut nyhetsbrev om fremdrift og nye forskningsrapporter.

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en e-post til Åse Lea
. Skriv «Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Agderprosjektet» i emnefeltet.

Ditt valg

Ved at ditt barn inngår i registerstudien bidrar du til å fremskaffe viktig kunnskap i arbeidet med å styrke kvaliteten i det norske barnehagetilbudet. Det er likevel ditt valg. Du kan til ethvert tidspunkt reservere deg mot at vi innhenter mer data, og be om å få slettet data som eventuelt er blitt hentet inn. Dersom du ikke ønsker at data om ditt barn skal brukes i registerstudien, eller ønsker mer opplysninger om Agderprosjektet, kan du kontakte prosjektadministrator Åse Lea.

Tre jenter på ei eng.

SKAL DITT BARN INNGÅ I REGISTERSTUDIEN? Dersom ditt barn er født 2009-2013 og bosatt på Agder vil hun/han inngå i studien, med mindre dere foreldre kontakter oss.