MENY

Hva er Agderprosjektet?

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen.

Tre jenter leker ute i barnehagen. Foto: Steinar Figved. Bildet kan KUN brukes av Agderprosjektet

Det å utvikle konkret kunnskap om barnehagens innhold – spesielt i overgangen mellom barnehage og skole - er viktig for Agder, og også for barnehagefeltet generelt i Norge.

Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning) i 50 fokusbarnehager (fokusgruppe). Barna i disse barnehagene vil bli sammenlignet med barn fra 50 barnehager som fortsetter som før (sammenligningsgruppe).

Førskoleopplegget skal gi femåringer mer tid med voksne i barnehagen. Det legges opp til førskoleaktiviteter minst to timer fire dager i uken. Internasjonal forskning viser at samspill mellom barn og kompetente voksne har stor betydning for å stimulere viktige kompetanseområder før skolestart.

Målsetningen med Agderprosjektet 

For at barn skal få mulighet til å tilpasse seg godt både faglig og sosialt på skolen er det særlig viktig å stimulere sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk allerede i barnehagen. Videre viser forskning at barn av foreldre med lav utdanning og inntekt skårer i gjennomsnitt lavere på disse viktige kompetanseområdene.

Målsetningen med Agderprosjektet er å forske på hvorvidt et førskoleopplegg som gir barna økt stimulering innen disse områdene, kan bidra til at barn i større grad har samme læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet.

Det er en barnehagelærer fra hver barnehage i fokusgruppen som skal gjennomføre førskoleopplegget i sin egen barnehage (En barnehagelærer per 18 femåringer i de store barnehagene). Denne barnehagelæreren vil få gratis kompetanseheving i form av et kurs på 15 studiepoeng.

Barnehagen vil få dekket kostnader til vikar, både i forbindelse med videreutdanningen og i forbindelse med gjennomføringen av førskoleopplegget. Barnehagene i sammenligningsgruppen vil få videreutdanning og tilgang på førskolemateriell og ressurser etter at førskoleopplegget er testet ut.

Initiativtakere og finansiering

Initiativet til Agderprosjektet kommer fra kompetansefondene på Agder og Universitetet i Stavanger (UiS). Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond, i tillegg til Fylkeskommunen i Aust-Agder og Fylkeskommunen i Vest-Agder, er viktige bidragsytere og finansiører i prosjektet.

I tillegg har Agderprosjektet fått støtte fra Norges forskningsråd sitt FINNUT-program: Forskning og innovasjon i utdanningssektoren – noe som innebærer at kvaliteten på forskningsprosjektet er godkjent av uavhengige anerkjente internasjonale fageksperter.

Hvem er med i Agderprosjektet

Det er forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Agder (UiA) som vil drive forskningsprosjektet i samarbeid med internasjonale eksperter på området. Den praktiske gjennomføringen av førskoleopplegget vil bli gjort i samarbeid med praksisfeltet på Agder.