MENY

Workshop med eksperter innen Playful learning

Forskere i Agderprosjektet arrangerte nylig workshop med flere av verdens fremste forskere innen feltet «Early Childhood Education and Care» (ECEC).

Forskerne hadde på forhånd fått et bakgrunnsdokument som beskrev den norske barnehagekonteksten, og den norske kulturen. De ble bedt om å se på muligheter for gode tiltak for femåringer i norske barnehager. En unison tilbakemelding fra disse forskerne var at de var meget imponert over det norske barnehagesystemet og den norske barnehagekulturen. Særlig var de fornøyd med mye tid til fri lek, mye utetid, lite instruksjonslæring, og omsorgsperspektivet. Samtidig så de potensialet i å tilføre noe mer lekbasert læring for de eldste i barnehagen, og dermed bygge videre på alt det gode i den norske barnehagekulturen.

Playful learning

Blant ekspertene som var invitert for å gi innspill til Agderprosjektet var Professor Roberta Michnick Golinkoff fra School of Education, University of Delaware. Golinkoff har sammen med Kathryn A. Hirsh-Pasek forsket på og introdusert begrepet Playful learning (lekbasert læring), og de to står blant annet bak boken «A Mandate for Playful Learning in Preschool». Innen playful learning tradisjonen anses lek for den viktigste kilden til læring hos barn. Dette har disse forskerne fått bekreftet gjennom en rekke studier. Det er to former for lek som fremheves (1) fri lek og (2) veiledet lek. I den veiledede leken legger den voksne til rette for kjekke lekeaktiviteter som er planlagt med tanke på å stimulere læring hos barn.

Hva kjennetegner førskoletilbud med god kvalitet?

Golinkoff forklarte at det finnes flere kjennetegn på god kvalitet i førskoletilbud; omsorgsfulle voksne, et godt læringsopplegg, og lekbasert læring. Videre fremhevet hun at instruksjonslæring av fakta har liten hensikt for små barn, og at sosial kompetanse og selvregulering er svært viktig for barns læring og utvikling.

Språk

Professor Golinkoff var også svært opptatt av betydningen av språk for barns utvikling og hun fremsatte seks forskningsbaserte prinsipper for barns læring av språk:

  1. Barn lærer det de hører
  2. Barn lærer ordene for gjenstander og fenomen som interesserer dem
  3. Samspill og respons fra omgivelsene gir språk-læring hos barn
  4. Barn lærer best i meningsfulle kontekster
  5. Barn trenger å høre klare definisjoner og ulike eksempler på ord og språk-strukturer
  6. Ordforråd og grammatikk har en gjensidig påvirkning i tidlige år (for eksempel: barn søker mening, og ordets grammatiske plassering i en setning vil hjelpe barnet å forstå hva slags ord dette er og hva det kan bety)

Basert på disse seks prinsippene kan voksne aktivt stimulere barns språk. Vi vet at mengden språk fra voksne som barn er omgitt av vil avgjøre deres språkutvikling. Lek med interessante tema i samspill med voksne utvider barns ordforråd. Anerkjennelse fra voksne er barns medvirkning i praksis. Mening og forklaring er viktig for å forstå sammenhenger, og dermed er det viktig at de voksne aktivt forklarer vanskelige ord i for eksempel bøker og sanger. Det å bruke ord i ulike sammenhenger vil styrke mening og forståelse. 

Matematikk

Professor Douglas Clements fra University of Denver fortalte om barns uformelle og intuitive matematiske forståelse allerede fra tidlig alder. Lærere for de yngste barna kan ha en tendens til å undervurdere barnas matematiske evner og ferdigheter, viser forskning. Videre forklarte Clements hvor viktig tidlige matematiske ferdigheter er for senere faglig utvikling innen matematikk, men også innen mange andre fag. Clements viste til Building Block, et førskoleopplegg som stimulerer matematiske ferdigheter hos barn gjennom lekbaserte aktiviteter, som har hatt betydelig positive virkninger på barns videre utvikling.

Mange eksperter ga innspill

Andre forskere på workshopen som ble arrangert var Clancy Blair og Pamela Morris fra New York University, Adele Diamond fra University of British Columbia, Christina Weiland fra University of Michigan, Ariel Kalil fra The University of Chicago og Megan McClelland fra Oregon State University. Forelesninger og innspill fra disse verdensledende forskerne vil være med å inspirere utviklingen av rammene førskoleopplegget i Agderprosjektet innen prosjektets kjerneområder. Barnehagelærere på Agder vil bidra til å videreutvikle førskoleopplegget til å passe til den norske konteksten.

 

Tekst: Ingunn Størksen

Mari Rege, Roberta Michnick Golinkoff og Ingunn Størksen.

Mari Rege, Roberta Michnick Golinkoff og Ingunn Størksen.