MENY

Læring av verdier i nordiske barnehager – grunnlaget for fremtidens utdanning

Denne studien dreier seg om læring av verdier i tidlig barndom. Det er en nordisk studie som omfatter fem land: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Omkring 480 voksne og 1930 barn mellom ett og seks år skal delta. Prosjektet er finansiert av Nordforsk.

Illustrasjon til ValuEd - Læring av verdier i nordiske barnehager. Barnetegning

Målet med studien er både å bidra til endring og å framskaffe kunnskap om hvordan nordiske barnehager arbeider med verdispørsmål.  Vi vil undersøke hvordan verdier blir prioritert og kommunisert på ulike nivåer og i ulike sammenhenger - fra det nordiske nivået, til de nasjonale utdanningspolitikkene, i barnehagesektoren og blant de ansatte i barnehagene.

Hvorfor denne studien?
De nordiske samfunnene er kjent som verdens mest likestilte samfunn, både i et økonomisk perspektiv og i et kjønnsperspektiv. Vi vet imidlertid lite om hvordan disse verdiene blir uttalt i politikk for barnehageområdet, eller om hvordan verdier blir utviklet i møtet mellom barna og de som arbeider i nordiske barnehager.

Selv om verdiperspektiver er innbakt i både læreplaner og i lovgivingen for barnehagesektoren i alle de nordiske landene, er likevel læring om verdier ett av de mest oversette områdene i praksis og i forskning.  Mens det er et tydelig fokus på fag og akademisk kunnskap er det en tendens til å overse verdier.

Hvordan?
Studien er basert på et nært samarbeid mellom ansatte i barnehagene og forskerne. De ansattes rolle er å identifisere utviklingsområder og bidra til å skape endringsprosesser i barnehagene. Forskernes rolle er å initiere, utfordre og oppmuntre de ansatte til å reflektere omkring verdier og verdilæring.

Vi vil benytte flere typer forskningsdata: gruppeintervjuer, individuelle intervjuer, video observasjoner, studier av politiske dokumenter, fortellinger og tegninger, seminarer osv. Fokuset vil være de ansattes perspektiver på verdier.

Hvilken type kunnskap?
Prosjektet vil skape et bredere teoretisk og empirisk forståelse av verdier og verdiopplæring i nordiske barnehager.  Prosjektet vil fremskaffe kunnskap om likheter og ulikhet mellom de nordiske barnehagene. Det vil tilby kunnskap som kan være til nytte for et bredt spekter av målgrupper, i forskning, lærerutdanning, barnehagepolitikk og i praksisutforming, i det enkelte deltakerland og i og utenfor Norden.

Les mer om prosjektet
Du finner mer informasjon om prosjektet, partnerne, publikasjoner osv. på forskningsprosjektets engelske nettsider.

Barn i samtale

Barn i samtale