MENY

Spesialisering i sosiologi

Sosiologi er et spesialiseringsområde innen programmet ph.d. i samfunnsvitenskap. Sosiologi er vitenskapen om individ og samfunn. Sosiologer søker å fortolke og forklare hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold, og samtidig hvordan samfunnet endres som resultat av menneskers samhandling.

Vi handler ofte etter mønster som er uavhengige av oss selv, samtidig som vi kan endre disse vilkårene gjennom våre handlinger og reaksjoner. Sosiologiens oppgave er derfor å beskrive de sosiale relasjonenes struktur, funksjoner og utvikling.

Spesialiseringen tar opp hvordan ulike sosiale institusjoner av økonomisk, politisk eller annen art og ulike strukturer i form av organisasjoner, sosiale kategorier (klasse, kjønn, alder, rase, etc.) innvirker på aktørenes holdninger, handlinger og mulighetsrom.

I økonomisk sosiologi er man særlig opptatt av økonomiske institusjoners virkemåte for dynamikken i samfunnsomformingen. Innen kultursosiologien tas opp blant annet hvordan individet sosialiseres til verdier og væremåter og hvordan kulturelle mønstre sementeres eller endres over tid.

Studenten skal etter endt doktorgradsutdanning være i stand til å skrive vitenskapelige artikler på internasjonalt nivå. Hun eller han skal også kunne presentere vitenskapelige arbeider på internasjonale konferanser og vurdere kvaliteten på vitenskapelige arbeider innen fordypningsområdet.

Gjennom ph.d.-opplæringen skal studenten oppnå en grundig forståelse av fagfeltets teori og metodegrunnlag, samt bringes fram til forskningsfronten innen sitt fordypningsområde. Opplæringen vil slik også danne grunnlag for å kunne gi relevant undervisning innenfor feltet.