MENY

Arkeologi

Arkeologisk museum ved UiS legger vekt på tverrfaglighet i forskningen. Museet har kompetanse innen forhistorie, nyere tids kulturhistorie, naturhistorie og en rekke museumsfaglige områder.

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger har ansvaret for vitenskapelige undersøkelser av freda fornminne i Rogaland, med unntak av kulturminner fra middelalderen og i sjø. De arkeologiske undersøkelsene er grunnlaget for mye forskningsaktivitet om forhistorien.

Naturvitere samarbeider med arkeologer med å kartlegge og forstå naturlige og menneskepåvirkede endringer i naturmiljø og hvordan naturressursene ble brukt i forhistorien. Det legges stor vekt på forholdet mellom menneske og natur til ulike tider, eksperimentell arkeologi, kildebevaring og metodeutvikling.

Museet har en sammensatt fagstab med botanikere, geologer og meteorolog og moderne laboratoriefasiliteter.
Forskningen ved Universitetet i Stavanger er organisert gjennom såkalte programområder for forskning. Arkeologisk museum har tre slike: 
BEAM – Biological Environmental and Archaeological inter-disciplinary research on life-course, Material and materiality in human depositions. 
ARI - Animals mediating the real and the Imaginary.
ICoRe - Intertwined and Intergrated. Cross-disciplinary studies of Past Relations.
Arkeologer ved museet deltar også aktivt i programområdet Språkhistorie i Nordsjøområdet.