MENY

Historie-, språk- og litteraturforskning

Historieforskningen ved UiS utøves blant annet i det nye feltet minneforskning, mens språk - og litteraturforskningen i stor grad er orientert mot engelsk og nordisk, samt lesevitenskap, som er studiet av lesingens og skrivingens rolle i kulturen.

Kultur- og minnestudier er opptatt av møtet mellom fortiden og nåtiden, av historiebruk i samfunnet og av kulturhistorisk bevisstgjøring. I dette tverrvitenskapelige forskningsfeltet arbeider historikere, litteraturvitere, lesevitere og arkeologer sammen om å utforske hvordan fortiden framstilles og tolkes i vår nåtid. 
 
Også innenfor forskningsfeltet språkhistorie i Nordsjøområdet arbeider språkvitere, lingvister, språkhistorikere, litteraturvitere og arkeologer sammen. Forskningsfeltet kombinerer nemlig flere sterke fagområder ved UiS: middelalderengelsk, nordisk lingvistikk, stedsnavnstudier og arkeologi.

Forskerne i middelalderengelsk har i flere år arbeidet med en bred undersøkelse av det engelske språket i perioden 1100–1500 basert på mer enn tusen originaltekster. Nå jobber forskerne med å tegne et mye mer nyansert og komplekst bilde av dynamikken i lingvistisk variasjon og språkforandring i Nordsjøområdet enn det som har vært mulig tidligere. Forskerne ser på språklig variasjon, forandring og kontakt og historisk kontekst.

Lesevitenskap svarer til den engelske termen literacy og tar for seg tema knyttet til leseferdighetsproblematikk og tekstbruk og tekstkultur i samfunnet. Lesevitenskap, slik det er innrettet ved Universitetet i Stavanger, har relevans for tekstkulturer i skole, arbeidsliv og innenfor historiske, politiske og estetiske felt.

Den lesevitenskapelige forskningen ved UiS inngår i tre ulike programområder for forskning: Kultur- og minneforskning, Literacy og læring og Språkhistorie i Nordsjøområdet.

Professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen

LESEFORSKNING: Lesevitenskap inngår nasjonalt også i andre studier, men tilbudet i Stavanger er det eneste norske studiet som har lesingens og skrivingens rolle i tekstkulturen som definert forskningsobjekt.