MENY

Literacy og læring

Det overordnede målet for forskningen innen literacy og læring er å produsere kunnskap som kan bedre betingelsene for skoleelevers tilgang til skrift, tekst og tekstkultur.

Elev leser med lærer.

Forskningen vår innen literacy og læring søker å utvikle grunnlagstenkning innenfor literacyfeltet gjennom empiriske studier knyttet til teoretisk avklaringsarbeid med utgangspunkt i begrepet tilgangskompetanse. Literacy forstått som tilgangskompetanse gir perspektiver på tilganger til skrift, tekst og kultur. Forskningen her baserer seg i stor grad på tidligere studier av ferdighetsutvikling ved UiS, som har gitt viktige bidrag til den nasjonale og internasjonale vitenskapelige diskursen om ferdigheter.

Literacy er et begrep som i løpet av de siste 5–10 årene har blitt tatt i bruk på norsk uten oversettelse. Ordet rommer flere betydninger samtidig. Det gjelder både lesing og skriving, det gjelder mestring av skriftspråket, og det gjelder kulturelle praksiser der skriftlige tekster inngår og blir brukt.

Skolen er en arena hvor elevene erverver seg en selvstendig og myndig deltakelse i tekstkulturen. Skolens begynneropplæring gir elevene tilgang til skriften, og gjennom hele skoleløpet oppøves elevenes evne til tekstbasert læring i ulike fag.

Forskningen innen literacy og læring kan deles inn i  tre forskergrupper, sentrert rundt tre prosjekt. Prosjekt- og forskergruppeorganiseringen involverer en rekke fagpersoner med ulik kompetanse på og utenfor Lesesenteret. Det innovative ved faggruppens arbeid er ambisjonen om teoriutvikling med utgangspunkt i de involverte prosjektene, der funn fra prosjektene belyser den overordnede diskursen om tilgangskompetanse, og der den overordnede diskursen informerer de slutningene som blir gjort i de enkelte prosjektene. Gjennom denne organiseringen av prosjektledere som søker sammen omkring samme teoretiske punkt, blir det mulig å utvikle teori med utgangspunkt i prosjekt som hører hjemme i ulike tradisjoner av leseforskningen.

Forskergruppen har fordelt forskningsaktiviteten inn i tre hovedområder: Literate expertise revisted, Contextual aspects of text organization og From late to early. Alle de tre prosjektene er tverrfaglige og hviler på en felles forståelse av literacy som tilgangskompetanse og forutsetning for læring.