MENY

CSR, innovasjon og verdiskaping i norske gasellebedrifter

Studie om samfunnsansvar (CSR) og innovasjon som drivere for vekst og verdiskaping foretatt av professor Atle Midttun (BI) i samarbeid med Atle Blomgren (IRIS) og Tatiana Iakovleva fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Oppsumering av prosjektet ved Atle Midttun, professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Handelshøyskolen:

Fra polarisering til nyansering av CSR og innovasjonsdebatten
Så vel forsknings- som populærlitteraturen inneholder en ganske polarisert debatt om samfunnsansvar og innovasjon som drivere for vekst og verdiskaping. På den positive siden presenteres en trippel vinn-vinn mantra der innovasjon og samfunnsansvar gjensidig støtter opp om hverandre, og også om vekst og verdiskaping. På den negative siden kritiseres CSR for å ødelegge verdiskaping, blant annet ved å hindre radikal innovasjon, og dessuten for å bidra til politisk forvirring ved å blande bedrifts- og samfunnsroller.

Studien CSR, Innovasjon og verdiskaping, har tatt et mer pragmatisk utgangspunkt. I en empirisk studie av Gasellebedrifter finner den få gjennomgående sammenhenger mellom CSR/innovasjon og vekst/verdiskapning. Det er først når CSR og innovasjon dekomponeres i sine underordnede aspekter at man gjør signifikante funn.

Studien er gjennomført i samarbeid mellom BI, NTNU og IRIS/Universitetet i Stavanger. Prosjektteamet har bestått av Atle Midttun (BI –prosjektleder), Atle Blomgren (IRIS/UoS), Annik Magerholm Fet (NTNU); i samarbeid med  Tatiana Iakovleva (IRIS/UoS), Fred Wenstøp (BI),  Elin Staurem (BI) og Elzbieta Toporowska (BI). Studien er finansiert av Norges Forskningsråd, under Forfi (forskning for innovasjon) Programmet.

CSR og innovasjon er flerdimensjonale begreper
Både CSR og innovasjon er flerdimensjonale begrep med forgrening ut i flere retninger: Studien finner fire CSR-tilnærminger blant Gasellebedriftene: strategisk CSR, miljøorientert CSR, interessentorientert CSR og filantropisk orientert CSR. Tilsvarende finner vi at Gasellebedriftene har ulike innovasjonstilnærminger: produkt- og tjenesteinnovasjon, prosessorientert innovasjon og markedsorientert innovasjon.

Samspillet mellom CSR og Innovasjon
Den sterkeste sammenhengen finner studien mellom strategisk CSR og prosessinnovasjon. Med andre ord, bedrifter som fokuserer på prosess og organisatorisk innovasjon synes å finne CSR relevant og støttende. Filantropisk CSR og markedsorientert innovasjon ser imidlertid også ut til  å gå godt sammen. Dette kan skyldes at veldedighet og samarbeidsorientert CSR gir synlighet utad og støtter opp om markedsorientert innovasjon. På den annen side er markedsorientert innovasjon også forbundet med strategisk CSR, noe som indikerer at et bredt CSR engasjement også uttrykker seg i bedriftens markedsengasjement. Miljøorientert CSR er korrelert med produkt- og tjenesteinnovasjon, antagelig reflekterer det denne type innovasjons betydning når det gjelder å løse miljøutfordringene.

Forretningsmodeller, CSR og innovasjon
Gasellebedriftene opererer også med flere typer forretningsmodeller: En samarbeidsorientert forretningsmodell, en effektivitetsorientert forretningsmodell og en markedsorientert forretningsmodell.
Studien viser at forretningsmodeller opptrer som en viktig betingende faktor for både CSR og innovasjon.
Den forretningsmodellen som åpner mest for CSR er samarbeidsmodellen. Dette indikerer at det finnes en "myk" konkurransemodell, som trekker på et bredt CSR engasjement. Til sammenligning åpner både effektivitets- og markedsorienterte forretningsmodeller kun selektivt opp for CSR.
Både samarbeid- og effektivitetsorienterte forretningsmodeller åpner i betydelig grad opp for innovasjon. I Gasellebedrifter med en markedsorientert forretningsmodell, spiller innovasjon en negativ eller uvesentlig rolle - negativ ved produkt og tjenesteinnovasjon, og ubetydelig for de andre innovasjonstilnærmingene. Den negativt sammenhengen med innovasjon, kan tyde på at den markedsorienterte forretningsmodellen representerer en "høstingstilnærming” med lite rom for innovasjon.

Verdiskaping og vekst
Til støtte for pro-CSR tesen finner studien at interessentorientert CSR kommer nær å ha en signifikant positiv effekt på vekst. Ellers er CSR effektene gjennomgående negative -  filantropisk CSR har en negativ effekt på totalkapitalavkastning (ROA) samt egenkapitalavkastning (ROE), og strategisk CSR har en negativ effekt på produktivitet (TFP). Bildet er derfor overveiende negativt.

Til støtte for pro-innovasjon tesen finner studien en nær signifikant positiv effekt av markedsorientert innovasjon på vekst. Men som for CSR, er bildet ellers negativt – markedsorientert innovasjon har en negativ effekt på ROA så vel som på salgsavkastning (ROS) og TFP. Det bør imidlertid bemerkes at andre former for innovasjon synes å være nøytral med hensyn til verdi, vekst og produktivitet.

Praktisk betydning
Den praktiske betydning av disse funnene er bl.a. at bruk av CSR og innovasjon som kommersielle drivere, derfor bør basere seg på selektive effekter, under bestemte forretningsmodeller.  Den generelle CSR og innovasjonsretorikken, så vel som dens neoliberale motpol, lar seg ikke empirisk forsvare i vår Gasellestudie.  Vi ser derfor vårt arbeid som en del av neste generasjons CSR og innovasjonsstudier, der debatten for og eller mot CSR og innovasjon erstattes av en analyse av hvordan og under hvilke omstendigheter CSR og innovasjon kan samspille og bidra til vekst og verdiskaping. Mens Gasellene tilsynelatende ser seg selv som ganske aktivt engasjert i både samfunnsansvar og innovasjon, kan vi bare hevde å ha startet arbeidet med å knekke koden for hvordan dette fører til vekst og verdiskaping.

Det henvises til prosjektrapporten: “CSR, Innovation and Value Creation in Rapidly Growing Norwegian SMEs” http://www.bi.edu/OsloFiles/_nedlastingsfiler/Rapport%20Gaselle%2020022013_KLAR.pdf