MENY

Forum for utdanningsforskning

Tirsdag 3. november er det klart for et nytt møte i Forum for utdanningsforskning. I dette møtet vil fokuset være på digitale perspektiver knyttet til skole og utdanning.

Tirsdag 3. november  fra 12.30 -1 4.00 blir det et nytt møte i Forum for utdanningsforskning. I dette møtet vil fokuset være på digitale perspektiver knyttet til skole og utdanning. Denne tematikken blir diskutert i lys av følgende to presentasjoner:

Vegard Moen og Nina Helgevold: «Omvendt klasserom – et forskningsprosjekt på egen undervisning»:
Kan modellen for omvendt klasserom stimulere studentenes deltakelse og engasjement i grunnskolelærerutdanningen? Dette er sentralt spørsmål i prosjektet hvor Vegard Moen og Nina Helgevold utforsker bruk av omvendt undervisning («flipped classroom») i egen undervisning på UiS. Tanken bak omvendt klasserom er enkel: i stedet for at læreren går gjennom fagstoffet på skolen og elevene jobber videre hjemme, lager læreren videoklipp hvor det sentrale lærestoffet gjennomgås slik at elevene kan se dette i forkant av undervisningen. Undervisningstiden kan dermed i større grad brukes til elevaktiviteter, oppgaveløsing eller diskusjoner. Denne tanken har blitt populær i en del skoler, men foreløpig har den i liten grad blitt prøvd ut i høyere utdanning. I presentasjonen vil Moen og Helgevold presentere prosjektet og sine erfaringer med omvendt klasserom i lærerutdanningen. I lys av dette vil en kunne diskutere både videre utvikling av modellen i utdanningene på universitetet, men ikke minst også mulighetene for videre forskning knyttet til omvendt klasserom i høyere utdanning.

Dag Husebø og Atle Skaftun: «Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen?»:
Vi vil på forumet gi noen glimt fra det etnografisk orienterte og FINNUT-finansierte Respons-prosjektet. Respons følger tre skoler i en kommune som har tatt mål av seg å utstyre alle lærere og elever med egne bærbare digitale enheter. Gjennom klasseromsobservasjoner, intervjuer og tilgang til elevarbeider, har vi sett nærmere på muntlige og skriftlige responspraksiser som forekommer i 7 ulike klasser. 8. trinn som startet høst 2014 er fulgt i snart 1 1/2 år, og vil følges ut hele ungdomsskolen. Prosjektet er opptatt av dialogiske kvaliteter i lærernes responspraksis og ser nærmere på hvilke mulighetsrom digitale redskaper potensielt gir for dette. Foreløpige funn deles og legges til grunn for diskusjon.

 

 

Nina Helgevold og Raymond Bjuland holdt innlegg i forrige forum for utdanningsforskning.

Nina Helgevold og Raymond Bjuland holdt innlegg i forrige forum for utdanningsforskning.