MENY

Fysisk aktivitet i skolen

Silje Eikanger Kvalø disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap med en avhandling som ser på om økt fysisk aktivitet på femte årstrinn påvirker elevenes selvregulering.

Den norske skolen bruker mye stillesittende arbeidsmåter. Silje Eikanger Kvalø ville undersøke hvordan såkalt aktiv læring; fysisk aktivitet kombinert med læring i fag, kan forebygge kroppslig forfall og stimulere lærelysten til elevene.

Det var også viktig å finne mer kunnskap og oppnå forståelse for økt fysisk aktivitet i skolen.

Prosjektet Aktiv skole startet høsten 2013 i samarbeid med Stavanger kommune. Høsten 2014 startet Kvalø en studie over et skoleår som inkluderte ni barneskoler i Stavanger kommune. Fire av skolene var kontrollskoler.

I alt 449 femteklassinger ønsket å delta i studien som besto i  2x45 minutter aktiv læring, 5x10 minutter fysisk aktiv hjemmelekse og 5x10 minutter fysisk aktivitet i friminuttene.

Hovedresultatene viser ingen avgjørende forbedringer i elevenes aerobe utholdenhet og atferdsregulering som følge av deltakelse i intervensjonen.

Bedre kognitive ferdigheter

Men Kvalø fant en forbedring av kognitive ferdigheter både blant elevene ved skolene som deltok i treningsprogrammet og blant elevene ved de fire skolene i kontrollgruppen.

Elevene ved skolene som deltok i programmet hadde imidlertid større framgang i kognitive ferdigheter enn kontrollgruppen.

Analysene viser at elever med høy aerob utholdenhet har mer effektive kognitive funksjoner. De unngår for eksempel forstyrrelser i klasserommet, noe som er gunstig for elevenes ferdigheter i regning.

Bedre atferdsregulering

Elever med høy aerob utholdenhet ble også rangert 12 prosent høyere på atferdsregulering av lærerne enn elever med lav aerob utholdenhet.

Intervjuene viser at rektor, lærere og elever i stor grad opplever aktiv læring som en meningsfull læringsaktivitet, blant annet i form av bedre samarbeidsklima mellom lærere og bedre læringsmiljø i klassene.

Selv om studien ikke fant avgjørende forbedringer i elevenes selvregulering, bidrar den til økt innsikt i hvordan fysisk aktivitet kan tilrettelegges i skolen i form av aktiv læring, fysisk aktive hjemmelekser og friminuttsaktiviteter.

Viktig sosial dimensjon

Et annet viktig funn er at fysisk aktivitet i skolen har en sosial dimensjon som er verdsatt som viktig av lærere og elever.

Avhandlingen har tittelen «Fysisk aktivitet i skolen: en intervensjonsstudie. I hvilken grad vil implementering av økt fysisk aktivitet på 5. årstrinn ha innvirkning på elevens selvregulering?» 

Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesningen, med tildelt emne: «Testing og målemetodikk knyttet til maksimalt oksygenopptak hos barn og unge: Faglige og metodologiske overveielser ved gjennomføring av helseatferdsintervensjoner», starter klokken 10.00. 

Selve disputasen starter klokken 12.00

Bedømmelseskomité vil bestå av dosent i klinisk fysiologi Magnus Dencker fra Lunds universitet, førsteamanuensisTommy Haugen ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder og førsteamanuensis Eva Leibinger fra Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Sindre Dyrstad ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Professor Edvin Bru ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved UiS har vært medveileder.

Disputasen vil ble ledet av prodekan Rudy Garred ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.