MENY

Hvordan påvirkes barnehagen av samfunnet?

Anita Berge disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger. Berge forsvarer avhandlingen «Barnehagen i en brytningstid. Tradisjoner i spill og praksiser under press i den store barnehagen».

De siste tiårene har barnehagen blitt en sentral del av velferdsstaten og fått et sterkere offentlig fokus. Den økte oppmerksomheten på barnehagen åpner for at ulike samfunnsinteresser, kunnskapsfelt og maktområder legger føringer for og retter forventninger til barnehagens virke.

Studiens overordnede målsetting er å utvikle kunnskap om hvordan barnehagens praksiser kommer til utrykk i den store barnehagen, og på hvilke måter praksisene vedlikeholdes, utfordres og reformuleres i sammenheng med endringer i samfunnet forøvrig. 

Begrepet «den store barnehagen» viser til den studerte barnehagen slik den framtrer materielt og arkitektonisk. Den store barnehagen representerer også forståelser av barnehagen som organisasjon og samfunnsinstitusjon i samtiden. 

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesning klokken. 10:00 og til selve disputasen kokken 12:00.

Tildelt emne for prøveforelesingen er «Tradisjon og forandring – en vitenskapsteoretisk diskusjon av barnehagen i dag».