MENY

Kulturkompetanse i religionsundervisningen?

Hvordan arbeider religions- og livssynslærere med elevmangfoldet i skolen og hvilken profesjonskunnskap utvikler de? Øystein Lund Johannessen har forsket på dette og på hvilke måter kulturkompetanse er nyttig og viktig for disse lærerne i møte med religions- og livssynsmangfoldet.

Han disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap og forsvarer avhandlingen «Kulturkompetanse i religionsundervisningen? En studie av religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet»

Bakteppet for avhandlingen er den samfunnsmessige pluraliteten som følger av modernisering og globalisering. Den påvirker kommunikasjon og samhandling på de fleste livsområder, inkludert i møtene mellom profesjonsutøvere i offentlig sektor og deres brukere. I den offentlig skolen møter ikke minst religions- og livssynslærere nye undervisningsbetingelser som følge av pluraliseringen.

Lund Johannessen viser hvordan lokalkunnskap sammen med interpersonlig delt kunnskap med elever, er viktige elementer i lærernes praksis og fagforståelse og hvordan ulike sider ved lærernes fagkunnskap kan gi grunnlag for å arbeide med og verdsette forskjeller mellom elevene.

Forskningsarbeidet er en pedagogisk-etnografisk feltstudie som omfatter en intervjuundersøkelse, et feltarbeid ved en ungdomsskole og et lengre aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med religions- og livssynslærere i barne- og ungdomsskoler i Rogaland.  

Studien bidrar til å begrepsfeste og synliggjøre en faglig bevissthet og undervisningspraksis blant lærerne som rommer mer komplekse forståelser enn det som har kommet til uttrykk i det offentlige ordskiftet om religions- og livssynsfaget. Disse perspektivene utfordrer også den etablerte fagkunnskapen innenfor religionsdidaktikken.

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesning klokken 10:00 og til selve disputasen klokken 12:00.

Tildelt emne for prøveforelesingen er «Kulturkompetanse og fagkunnskap i (K)RLE. I hvilken grad og på hvilken måte er selve fagstrukturen og den fagkunnskapen KRLE-faget representerer viktig for å skape inkludering og et velfungerende lærings- og praksisfellesskap i skolen.»