MENY

Leseundervisning i engelsk på barnetrinnet

Rebecca Anne Charboneau disputerer for doktorgraden i lesevitenskap med avhandlingen «Approaches to English as a Foreign Language (EFL) Reading Instruction in Norwegian Primary Schools».

Charboneau har undersøkt fire tilnærminger til leseundervisning i engelsk i norske skoler på fjerde og femte trinn.

Disse er bruk av lærebok, en tilnærming med fokus på mengdelesing og bruk av lettlestbøker, en kombinasjon av disse to og en tilnærming basert på den australske Early Years Literacy Program (EYLP).  Studien fokuserer på bruk av materiell, aktiviteter, instruksjon, interaksjoner og differensiering i disse ulike tilnærmingene til leseundervisning.

Hun har i studien sendt et spørreskjema til lærere i hele landet samt gjort en casestudie på fire skoler.

Resultat fra spørreskjemaet viser at læreboken var den dominerende tekstressursen som ble brukt av lærerne.

Både spørreskjemaet og casestudien viste at en hovedutfordring var å tilrettelegge for differensiert undervisning tilpasset den enkelte elevs evner og behov.

En undervisningspraksis som kombinerer lærebok og bruk av lettlestbøker ut ifra elevers ulike nivå, ser ut til å være et mulig kompromiss.

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Discuss the rationales for the introduction of foreign languages in primary education with special reference to the role of early reading in EFL in the Norwegian context» begynner klokken 10.00.

Selve disputasen begynner klokken 12.00.

 Alle er velkomne til disputas og prøveforelesning!

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS