MENY

Matematikk i barnehagen

Per-Einar Sæbbe disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap 14. mai 2019. Han forsvarer avhandlingen «Barnehagelæreres «matematikkundervisning» i barnehagen».

Svært få barnehagelærere kaller deres faglige arbeid for undervisning. De bruker heller ikke begrepet matematikk om det de gjør til barna. Rammeplan for barnehagen fra 2017 er barnehagens viktigste styringsdokument. Men heller ikke den bruker begrepet undervisning om det faglige arbeidet.

Per-Einar Sæbbe har analysert barnehagelæreres arbeid med matematikk i hverdagsaktiviteter.

Studien viser at barnehagelærerne forsøker å styre barnas oppmerksomhet mot matematikk med et formål om å støtte barnas læring. Derfor konkluderer Per-Einar Sæbbe med at dette arbeidet kan beskrives som undervisning.

Det matematiske ved barnehagelæreres arbeid er særlig knyttet til å identifisere matematikken i lek og hverdagsaktiviteter, etablere og opprettholde felles fokus på matematikken, og å bruke matematiske begreper og språk bevisst.

Arbeidet med matematikk i hverdagsaktiviteter i barnehagen er et komplekst arbeid som innebærer flere utfordringer,  blant annet å styre oppmerksomheten mot noe annet enn det aktivitetene i utgangspunktet ser ut til å dreie seg om.

Målet med studien er ikke å få barnehagene til å bli mer lik skolen og skolens arbeid med matematikk på bekostning av barns frie lek, men å bidra til å fornye innholdet i begrepet undervisning og arbeide mot å utvikle en didaktikk på barnehagens premisser og arbeidsmåter.

Per-Einar Sæbbe er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen Stord/Haugesund. Han har mastergrad i barnehagevitenskap fra Universitet i Stavanger og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesningen, med tildelt emne «Hva er matematikk i barnehagens hverdagsaktiviteter?
Nyere forskning og perspektiv», begynner klokken 10:00. Selve disputasen begynner klokken 12:00.

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesning og til disputas.