MENY

Når skolefag undervises på fremmedspråk

Dina Lialikhova disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap. Hun har undersøkt hvilket utbytte ungdomsskoleelever på ulike prestasjonsnivåer har av at faglig innhold blir undervist på deres fremmedspråk.

Forskningsprosjektet involverte engelskspråklig undervisning i historie i en skoleklasse med 27 elever på niende klassetrinn.

Dina Lialikhova har sett på elevenes motivasjon og vilje til å kommunisere muntlig på engelsk i historieundervisningen, hvordan de brukte engelsk når de kommuniserte med medelever i undervisningen og utviklingen deres i engelsk muntlig. 

Hovedfunnene i studien viser at de høyt- og middels-presterende elevene hadde utbytte av såkalt innholds- og språkbasert læring (Content and Language Integrated Learning - CLIL) når det gjaldt muntlig kommunikasjon på engelsk, mens de lavere-presterende elevene ikke viste forbedring i de områdene av engelsk muntlig kommunikasjon som ble studert.

Innholds- og språkbasert læring har en økende popularitet i Europa. Lialikhovas funn er viktige siden lavt-presterende elever i stor grad synes å ha blitt oversett i tidligere forskning på området.

Prøveforelesningen, med tildelt emne, «The role of CLIL in developing oral communicative competence: challenges and opportunities», starter klokken 10:00. Selve disputasen starter klokken 12:00.

Alle interesserte er velkomne både til prøveforelesning og disputas.

Dina Lialikhova er 32 år gammel. Hun kommer opprinnelig fra Hviterussland og er bosatt i Stavanger. Hun har en bachelorgrad i romersk-germansk filologi fra Det Hviterussiske Statsuniversitet (Minsk, Hviterussland) og en mastergrad i Literacy Studies fra Universitetet i Stavanger. Hun arbeider for tiden som universitetslektor ved IKS, UiS.

 

Når skolefag undervises på fremmedspråk