MENY

Rettferdighet på arbeidsplassen

Rettferdighet på arbeidsplassen er tema når Elisabeth Enoksen disputerer for graden ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 22. april 2016.

Elisabeth Enoksens doktoravhandling handler om opplevelse av rettferdighet på arbeidsplassen.

Hun har forsket på hvordan personlige verdier påvirker opplevelse av rettferdighet, og hvordan personlige verdier og opplevd rettferdighet påvirker oppfattelse av diskriminering av innvandrere på arbeidsplassen.

Data er samlet inn blant ansatte i en klinikk for psykisk helsevern i Norge.

Makt eller universalisme?

Resultatene viste at de som var mest opptatt av verdien makt, opplevde arbeidsplassen som mest rettferdig.

Videre viste analysene at ansatte som skåret høyest på verdien universalisme, den diametralt motsatte verdien av makt, oppfattet høyest diskriminering av innvandrere på arbeidsplassen.

I hvilken grad ansatte opplevde at innvandrere var diskriminert, hang også sammen med deres personlige rettferdighetsopplevelse. De som selv opplevde arbeidsplassen som rettferdig, oppfattet i mindre grad at andre var diskriminert.

Endringsledelse

Avhandlingen har tittelen: «A just workplace. The influence of personal values on organizational justice and perceived discrimination against immigrants»

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Emne for prøveforelesning er: “Increasing ethical awareness and practice in health-care organizations: Challenges and interventions.”

Professor Oluf Langhelle ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Knud Knudsen ved UiS har vært medveileder.

Disputasen blir ledet av prodekan Håvard Hansen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS.

Bedømmelseskomiteen består av professor Steven M. Shardlow ved Keele University i Storbritannia, førsteamanuensis II Olav K. Olsen ved Universitetet i Bergen, og førsteamanuensis Elisabeth L. Melbye ved UiS.