MENY

Språklig samhandling mellom arbeidstakere og arbeidsledere

Kirsten Jæger Fjetland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger. Jæger Fjetland forsvarer avhandlingen «Medforfatterskap i tilrettelagt arbeid? En studie av narrativ praksis i relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsleder i tilrettelagt arbeid, VTA»

Avhandlingen viser til en studie av språklig samhandling mellom arbeidstakere og arbeidsledere ved varig tilrettelagt arbeid (VTA). Studien utforsker språklig samhandling i betydningen forteller-samarbeid i arbeidshverdagens samtaler.

Bakgrunn for datainnsamling og tekstproduksjon er feltarbeid ved fire avdelinger som tilbyr varig tilrettelagt arbeid. Det omfatter deltakende observasjon, samtaler og intervju med enkeltpersoner og grupper av arbeidstakere som har utviklingshemming og deres arbeidsledere.

Studien gir kunnskap om kjennetegn ved deltakernes forteller-samarbeid i betydningen narrativ medforfatter-kompetanse, og viser til betydningen av denne kompetansen for produksjon, sosial deltakelse, aktørskap og identitetsutvikling i arbeidshverdagen. Resultatene fra studien viser også hvordan medforfatterskap i tilrettelagt arbeid er innskrevet i ulike språklige tradisjoner som særpreger deltakernes fortellerpraksis i arbeidshverdagen. Resultatene viser seg som ulike vurderinger, valg og som ni gjennomgående etiske dilemma i deltakernes ytringer.

Kunnskapsutviklingen angående fenomenet medforfatterskap kan anvendes i praksis. Det viser til samhandling som fremmer deltakelse og aktørskap i arbeidshverdager; til makt og ansvar i organisering av arbeidshverdager; til deltakelse i kunnskapsproduksjon i forskningsfeltet og til organisering av tilrettelagt arbeid på systemnivå.

Prøveforelesningen, med tildelt emne ««Hva er et narrativ? En drøfting av hvordan narrativanalyser kan gi innsikt i arbeidsprosesser», er klokken 10.00.

Selve disputasen starter klokken 12.00.

Disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS