MENY

Styremøte ved UiS 23. april 2015

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 23. april 2015 kl. 10.00 i styrerommet i Arne Rettedals hus.

På sakslista står blant annet en evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell. En intern arbeidsgruppe fikk høsten 2014 i oppgave å foreta evalueringen og eventuelt foreslå forbedringer av denne. Nå foreligger forslagene som styret skal vedta.

På møtet vil det også bli orientert om stortingsmeldingen som handler om strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren, og som ble lagt fram like før påske. Denne legger opp til at ansatt rektor blir normalordningen ved norske universiteter og høgskoler. Universitetsdirektøren vil på styremøte fremme forslag om å holde på valgt rektor fordi en endring av styringsform nå vil komplisere arbeidet med fusjonen mellom Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund. Hvilken ordning som skal gjelde fra 01.01.2016 må framgå av fusjonsplattformen som skal vedtas av de to institusjonsstyrene. 

I forbindelse med fusjonsforhandlingene foreslås det for styret å forlenge fakultets- og instituttstyrer til utgangen av 2015. 

Studieporteføljen ved UiS utgjør nær 70 prosent av samlet virksomhet, og styret følger med på at porteføljen utvikles i tråd med universitetets strategi. Opptaksrammer og dimensjonering av studiene står sentralt i dette arbeidet. Det foreslås blant annet et vedtak om at studieprogram bare unntaksvis kan ha færre enn 20 opptaksplasser.

Styret blir også bedt om å vedta en etablering av en ny eksternt finansiert erfaringsbasert master i relasjonsbehandling med oppstart høsten 2015.

Medarbeiderundersøkelsen 2015, områdeutvikling for UiS og samarbeid med Technion er andre saker på lista.

Les saksdokumentene til styremøtet.