MENY

Begynneropplæring 1.-7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og regning. Studiet gir lærere på 1-4. trinn forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats.

Bilde fra en barnehage. Ta en videreutdanning i begynneropplæring ved UiS. Foto: Morten Berentsen.

Opptakskrav:
Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet med minst 15 sp i norsk eller matematikk, eller godkjent barnehagelærer med minst 60 sp vidareutdanning innrettet på undervisning på barnetrinnet, med minst 15 sp i norsk eller matematikk. Søker må være ansatt i lærerstilling i grunnskolen.

Søk her:
https://evuweb.fsweb.no/evuweb/pamelding/VBO101,2020H?inst=UIS

 

 

Studiet Begynneropplæring tar sikte på å styrke læreres kompetanse i den første lese- og skriveopplæringen, og den videre opplæringen i lesing, skriving og regning på  1- 4 trinn. Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing, skriving og regning i skolen. Det faglige innholdet i studiet henger sammen med gjeldende læreplan (KL20), og det vil være utprøving i praksis med vekt på å knytte teori og praksis sammen. Den forskningsbaserte kunnskapen kan bidra til hvordan skolen så tidlig som mulig kan være med og utjevne forskjeller. Et slikt perspektiv bidrar til at elever med ulike forutsetninger og ulik språklig bakgrunn i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning.

Studiet tilbys lærere fra 1. - 4, trinn og passer for lærere i alle fag. Din egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Det er derfor en forutsetning at du er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Begynneropplæring består av ett emne og gir 30 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert med seks samlinger a to dager- tre samlinger om høsten og tre om våren. Mellom hver samling vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform.

Hva lærer du?

Det overordnete målet er å gi ny forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring, særlig knyttet til lesing, skriving og regning.

Sentrale tema er overgangen barnehage/skole med vekt på god skolestart, lek og livsmestring. Videre vil du få kunnskap om språk, lese, skrive og regneutvikling samt metoder og prinsipper i begynneropplæringen. Du lærer om skriveoppgaver og arbeidsmåter som fremmer elevenes engasjement, kreativitet og aktivitet og gir elevene mulighet til å være utforskende i sin egen læring. Videre vil du få kunnskap om bruk av skjønnlitteratur og annen litteratur i begynneropplæringen, kartlegging og tiltak for god lese-skrive og regneundervisning, og hvordan forebygge lese, skrive og matematikkvansker. Studiet innebærer også forskningsbasert kunnskap om tidlig innsats og tilpasset opplæring og muntlighet og digitale ferdigheter i begynneropplæringen.