MENY

Hva er kompetanse for mangfold?

Målet med satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet.

Kompetanse for mangold.

Utvalgte barnehager, skoler og voksenopplæring innenfor grunnopplæringsområde fra alle fylker deltar. Fylkesmannen velger ut hvem som deltar fra hvert fylke. 

Fylkesmannen administrerer satsingen lokalt, og har et spesielt ansvar for å bidra til økt kompetanse om regelverket på feltet. Universiteter og høgskoler støtter det lokale utviklingsarbeidet og tilbyr videreutdanning.

Bakgrunn for satsingen
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å iverksette en femårsplan for et kompetanseløft på det flerkulturelle området. Oppdraget har bakgrunn i Stortingsmelding 6. En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. (2012-2013).

Igangsatt følgeevaluering
Det er igangsatt en følgeevaluering av kompetansesatsingen. Det er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), som gjennomfører evalueringen.