Ekspertutvalg: – Vi må investere mer i livslang læring

Større tilbud og lettere tilgang til studier, styrket finansiering og satsing på digitale tilbud. Dette er noen av hovedtrekkene i utredningen ekspertutvalget for etter- og videreutdanning overleverte kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Utvalgets rapport er et viktig grunnlag for arbeidet med stortingsmeldingen Lære hele livet, som legges frem for Stortinget våren 2020.

Anbefalingene fra utvalget er å investere mer og bredere i kunnskap gjennom hele livet. For å få dette til mener utvalget at utdanningstilbudet må gjøres tilgjengelig for flere, at det må kunne tas i kombinasjon med arbeid, og at det i større grad enn i dag skal åpnes for egenfinansiering fra deltaker. I tillegg anbefales det en økt satsing på digitale og nettbaserte tilbud.

Du kan lese hele rapporten her.

Finansiering et viktig punkt

Utvalget påpeker at finansieringssystemet i dag er i konflikt med målet om å etablere et arbeidslivsrelevant opplæringstilbud. Derfor foreslås nye unntak fra egenbetalingsforskriften.

Det ene innebærer at eksisterende studietilbud (som tilbys gratis på fulltid) kan legges til rette for arbeidslivet mot betaling. For åpne tilbud, er det ifølge Egenbetalingsforskriften i dag kun mulig å ta betalt for «…fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning» og  «erfaringsbaserte mastergradsstudier.»

Et annet forslag er at studenter som har fullført en grad i ettertid kan kjøpe seg inn på enkeltemner på samme nivå som graden sin for å holde seg oppdatert.

Økonomisk støtte til utvikling

Utvalget foreslår et program for arbeidslivsdrevet utdanning, hvor næringslivets behov er førende, og hvor det gis økonomisk støtte til både arbeidslivsaktører og tilbydere av etter- og videreutdanning som utvikler nye tilbud. Selve gjennomføringen av utdanningen skal finansieres gjennom deltakerbetaling og tilskudd fra programmet.

Utvalget ser for seg at programmet trappes opp gradvis over noen år til et årlig omfang på rundt 7-800 millioner kroner.

Det foreslår også å gi støtte til digitalisering av tilbud, for å gjøre utdanning tilgjengelig for flere og for å kunne ha et tilfredsstillende tilbud over hele landet.

Lånekassen og større inkludering

For å gjøre livslang læring tilgjengelig for enda flere foreslår utvalget blant annet disse tiltakene:

  • at Lånekassen åpner for studiestøtte til kortere studier som tas ved siden av jobben
  • at utdanningsmulighetene for arbeidsledige og sykmeldte forbedres
  • forbedret system for realkompetansevurderinger

Livslang læring viktigere enn før

Det er 300 år siden det ble innført skoleplikt i Norge, og siden da har skolegang økt i omfang og bredde. Nå er det på tide å ta et nytt utviklingssteg, ifølge utredningen fra ekspertutvalget:

«Neste skritt er å gå fra et system der vi primært lærer først og jobber etterpå, til et system der vi lærer hele livet og jobber underveis. Dette er en naturlig konsekvens av en stadig mer omfattende akkumulering av kunnskap og økte behov for raskere endringer på mange områder. Å nå kunnskapsfronten er stadig mer krevende, og den omfattende satsingen på forskning og innovasjon gjør at det ikke er tilstrekkelig å utdanne seg «en gang for alle».»

Rapporten er nå sendt ut på høring, med frist 23. september.