MENY

Executive MBA

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vil du med EMBA oppleve større trygghet i rollen. Masteren er erfaringsbasert, noe som betyr at din bakgrunn fra arbeidslivet blir et viktig grunnlag i studiet.

EVU har egne lokaler i Måltidets hus på Ullandhaug, like utenfor Stavanger sentrum.

Etterspørselen etter kompetente og oppdaterte ledere vil aldri forsvinne – og slike ledere er en styrke for næringslivet og samfunnet. Handelshøyskolen ved UiS har derfor utviklet studiet Executive MBA i nært samarbeid med moderne virksomheter og organisasjoner.

Executive MBA (EMBA) setter fokus på ledelse og økonomi Du får nye perspektiver og grundig kompetanse i det å lede. Derfor inneholder denne mastergraden kunnskap om ledelse i vid forstand, regnskap, finans, markedsføring, strategi og Human Relations (HR).

Hvem passer studiet for?

En EMBA ved Handelshøgskolen ved UiS er for alle som ønsker mer ansvar og en lederposisjon. Den gir deg en bred og avansert innsikt i det bedriftsøkonomiske fagområdet, og på den måten bidrar utdanningen til å skape gode ledere på alle plan i ulike bransjer.

Den typiske målgruppen for dette studiet er ledere eller kommende ledere i både private og offentlige virksomheter, altså folk med en viss arbeidserfaring – og aller helst erfaring som leder.

Innholdet i mastergraden

En erfaringsbasert master består av 90 studiepoeng, og EMBA ved UiS er bygget opp slik:

Valgfrie kurs – 60 studiepoeng

Du velger seks av kursene. Du må minst velge ett kurs innen henholdsvis strategi, ledelse og økonomi. Hvert kurs gir 10 studiepoeng.

  • Prosjektledelse 
  • Kontrakt- og leverandørrelasjoner
  • Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling
  • Strategisk HRM
  • Adferdsøkonomi
  • Strategisk økonomistyring
  • Endringsledelse
  • Prosjektanalyse
  • Lederskap og mestring

Etter hvert kurs tar du en avsluttende, individuell hjemmeeksamen. Du vil også få obligatoriske oppgaver og prosjektoppgaver som du skal arbeide med hjemme.

NB! Alle kursene kan tas uavhengig av hverandre. Det betyr at du kan ta ett eller flere av kursene før du bestemmer deg for å ta hele mastergraden. Uansett vil du øke kompetansen og forståelsen din.

Masteroppgave – 30 studiepoeng

Når du har bestått de valgfrie kursene og har 60 studiepoeng, skal du skrive en egenvalgt masteroppgave.

Masteroppgaven skal vise at du kan gjennomføre et selvstendig arbeid og er et uttrykk for din evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglig innsikt, systematisk tenking, fordypning og saklig vurdering.

Studieveiledere og andre kontaktpersoner er tilgjengelige for å hjelpe deg gjennom denne delen. Studieverkstedet hjelper med skriving. Bibliotekets ansatte har også mye verdifullt å bidra med, både når det gjelder å finne stoff, men også som veiledere til selve skrivingen.

Undervisningsform

Studiet er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb.

Det vil si at studentene studerer hjemme og møtes på UiS til tre samlinger à to dager for hvert kurs. Forelesningene foregår på dagtid. På samlingene vil vi veksle mellom forelesninger og diskusjoner av caser i plenum.

Mellom arbeider studentene selvstendig og i grupper med cases, gjerne i tilknytning til egen bedrift. Det legges opp til at studentene er aktive og bidrar med egne erfaringer og/eller problemstillinger. Hva man står igjen med etter endt kurs er i stor grad bestemt av egen innsats.

Studiet bruker Canvas, som er universitetets nettbaserte kommunikasjons- og læringsplattform.

Prisinformasjon

Per 01.01.2017 er prisen per kurs kr 23.000,-.
Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen ved UiS kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs. Blir du tatt opp til ett av kursene, er du automatisk kvalifisert til hele programmet.

Godkjenning av kurs fra andre studieretninger/studiesteder

Det kan være aktuelt å søke godkjenning av inntil 20 studiepoeng for relevante kurs på mastergradsnivå tatt ved andre studieretninger ved UiS eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Disse kan da komme til erstatning for ett eller flere av de valgfrie kursene. Forutsetningen for dette er at du har søkt og blitt tatt opp i studieprogrammet først. Les mer her.

Søknadsfrister

Se kursoversikten og søknadsfristene for hvert kurs her.

Kontaktpersoner

Administrasjon og opptak
Rune Løwehr, UiS Etter- og videreutdanning
Telefon 51833728
Epost: rune.m.lowehr@uis.no

Mette Høgsand, UiS Etter- og videreutdanning
Telefon 51833078/90074079
Epost: mette.h.hogsand@uis.no

Programansvarlig
Aslaug Mikkelsen, prodekan for undervisning og professor, Handelshøgskolen ved UiS
Telefon: 51833770
Epost: aslaug.mikkelsen@uis.no 

Med forbehold om endringer.

Tilbake til kursoversikten for EMBA-programmet.