MENY

Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det moderne samfunnet. Studiet passer for ansatte i private og offentlige virksomheter som ønsker økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet.

Masterstudenter i risikostyring og sikkerhetsledelse, EVU, Måltidets hus

Trusler mot sikkerhet og robusthet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og natur, endringer i energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport. Eller endringer i sosiale relasjoner og adferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

Risiko- og sikkerhet krever dermed en tilnærming på flere nivåer og med ulike perspektiver. Dette erfaringsbaserte masterprogrammet er et tverrfaglig studium, og bygger på samarbeidet mellom de risiko- og sikkerhetsfaglige miljøene ved Universitetet i Stavanger.

Etter endt studium vil du:

  • ha økt innsikt og motivasjon til å bidra til utvikling av samfunnet på områder hvor det er utfordringer knyttet til risiko, sikkerhet og sårbarhet.
  • være bedre i stand til å ta kvalifiserte avgjørelser på grunn av din forståelse for hvordan risiko og sårbarhet påvirker ulike alternativer
  • ha et konkurransefortrinn når du søker om stillinger med ansvarsområder inn mot risiko og sikkerhet.

Hvem passer studiet for?

Målgruppen for kurset er ansatte som har ansvar for risikostyring og sikkerhet eller som ønsker å utvikle karrieren innenfor dette fagfeltet. Studiet er erfaringsbasert, og dine egne erfaringer blir tillagt stor vekt både i undervisningsform, prosjektarbeid, eksamen og den avsluttende masteroppgaven.

Gjennom studiet utvikler du din forståelse for risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon og virksomhetsområde. Denne kompetansen representerer et konkurransefortrinn for din arbeidsgiver og for deg selv når du søker nye stillinger.

Graden er yrkesrettet og kvalifiserer som sådan ikke for opptak til et doktorgradsstudium.

Innholdet i mastergraden

Mastergraden utgjør totalt 90 studiepoeng og består av et obligatorisk kurs på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgfrie kurs, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

Obligatorisk grunnmodul, vår

Risiko, sikkerhet og sårbarhet, 20 studiepoeng.

Valgfrie kurs

Hvert kurs gir 10 studiepoeng.

  • Risikostyring (vår og høst)
  • Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse (vår og høst)
  • Granskingsmetodikk (høst)
  • Risiko og sikkerhet i krise- og konfliktområder (vår)
  • Risikoanalyse (vår og høst)
  • Sikring/Security - Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep (høst)
  • Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap (vår)

NB! Alle kursene kan tas uavhengig av hverandre. Det betyr at du kan ta ett eller flere av kursene før du bestemmer deg for å ta hele mastergraden.

Det arrangeres en avsluttende eksamen etter hvert kurs. Eksamenstype vil variere. Det vil i tillegg være obligatoriske prosjektoppgaver på noen av kursene som studentene kan arbeide med hjemme.

Masteroppgave, vår, 30 studiepoeng

Dette inkluderer en fellessamling med metode.

Det er også mulig å starte masteroppgaven sin i høstsemesteret, men du må da melde deg på innen fristen for vårsemesteret. Det er nemlig kun metodesamling på våren.

Undervisningsform

Studiet er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb.

Det vil si at studentene studerer hjemme og møter på UiS til samlinger for hvert kurs. Forelesningene foregår på dagtid. På samlingene vil vi veksle mellom forelesninger og diskusjoner av caser i plenum.

Studiet bruker Canvas som kommunikasjonsplattform.

Prisinformasjon

Hvert kurs har individuelle priser. Semesteravgift og innkjøp av pensumlitteratur kommer i tillegg. Oversikten over de ulike kursene, med prisinformasjon for hvert enkelt, finner du her.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Blir du tatt opp til grunnmodulen Risiko, sikkerhet og sårbarhet, er du automatisk kvalifisert til Masteroppgaven når de valgfrie kursene er bestått.

Godkjenning av kurs fra andre studieretninger/studiesteder

Det kan være aktuelt å søke godkjenning av inntil 30 studiepoeng for relevante kurs på mastergradsnivå tatt ved andre studieretninger ved UiS eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Disse kan da komme til erstatning for ett eller flere av de valgfrie kursene.

Søknadsfrister

Se kursoversikten og søknadsfristene for hvert kurs her.

Kontaktpersoner

Administrativt ansvarlig
Tonje I. Hansen
Dir. tel. 51 83 30 56, mobilnr. 40247544
E-mail: tonje.i.hansen@uis.no

Faglig ansvarlig
Lillian Katarina Stene
Dir. tel. 51 83 15 52
E-mail: lillian.k.stene@uis.no

Med forbehold om endringer.

Tilbake til kursoversikten til Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.