MENY

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.-13. trinn) - UTGÅR FRA HØSTEN 2020

Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på ungdomstrinnet eller videregående opplæring som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i teori om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

Ta en videreutdanning ved Universitetet i Stavanger. Ta en videreutdanning ved Universitetet i Stavanger. Foto: Marie von Krogh.

Dette studiet tar sikte på å styrke læreres kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, både som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling. Studiet inneholder både en teoretisk og fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving i skolen. I studiet inngår praktisk arbeid med gjeldende læreplaner med vekt på å identifisere hvordan lesing og skriving kan brukes for å fremme elevenes kompetanse i flere fag.

Praktisk utprøving

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1, 8-13 tilbys lærere fra 8.-13. trinn, og vil passe for lærere i alle fag, Som student vil du ha mulighet til å tilpasse faglitteraturen til din praksis. Opptakskrav er godkjent pedagogisk utdanning. Deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 (VLE116) bygger på undervisningen i emne 1 (VLE115). Det er et samlingsbasert studium med to samlinger à tre dager i hvert emne. Mellom samlingene vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform. 

Emnebeskrivelse og arbeidskrav

Emne 1 (VLE115, 15 studiepoeng) gir teoretisk og didaktisk fordypning i systematisk arbeid med lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdighet på ungdomstrinn og i videregående opplæring. Læreplananalyse, helhetlig undervisingsplanlegging og vurdering er også sentralt i emnet. Emne 2 (VLE116, 15 studiepoeng) gir ytterligere kunnskap om og innsikt i teorier og nyere forskning om fagspesifikk lesing og skriving, digital kompetanse, vansker med lesing og skriving samt utfordringer når norsk er andrespråk. Du kan bygge videre til 60 studiepoeng gjennom studiet ”Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2”.

Etter hver samling skal du skrive refleksjonslogg. I tillegg skal du gjennomføre ulike arbeidskrav som faglige innlegg og planleggingsdokument knyttet til utprøving av og refleksjon over ny faglig og fagdidaktisk kunnskap, og du skal gjennomføre kunnskapsdeling på egen skole. I tillegg må du også lage din egen litteraturliste på 1000 sider per emne basert på listen som ligger i fagplanen, slik at du får tilpasset fagstoffet mest mulig til egen praksis. Et av arbeidskravene vil være knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.

Sluttvurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. I emne 1 (VLE115) vil det bli en 20 minutters muntlig eksamen basert på innleverte eksamensdokumenter samt annen teori fra litteraturlista. Begge deler må bestås. Skriftlig skal det levers et eksamensdokument (4500 ord) som inneholder beskrivelse og refleksjon rundt et undervisningsopplegg med kompetansemål og operasjonalisering av disse, beskrivelse av gjennomføring i praksis og vurdering av eget opplegg i lys av relevant pedagogisk teori. Planleggingsdokument (tidligere arbeidskrav) leveres som vedlegg.

Muntlig og skriftlig del vektes 50/50. Det blir gitt en samlet karakter for innleverte eksamensdokumenter og muntlig eksamen etter  karakterskala A-F. I emne 2 (VLE116) vil det bli innlevering av fagtekst etter gitt oppgave (4500 ord). Det blir gitt karakter etterkarakterskala A-F. Se emneplan og litteraturliste for VLE115 og VLE116.